Nyheter


MYTER om vedeldning

Koldioxid från vedeldning

Det ansågs vara viktigt för klimatet att vedelda. Så politikerkåren (inte bara i Sverige) beslutade att CO2-utsläpp från förbränningar inte ska medräknas. Utsläpp av CO2 vid avbränning av biomassa sattes helt enkelt till NOLL! Sen myntades modeordet "CO2-neutral" hos Kaminbranschen och bland kaminägare. Trots att vedförbränning avger koldioxid! 

Det var tydligen inte så viktigt att skydda folk mot vedrökens hälsofarliga utsläpp med dess innehåll av dioxin, PAH, VOC, partiklar etc.

Faktum är att vedeldning släpper ut mer CO2, jämfört med produktion av samma mängd värme genom eldning med kol, olja eller gas!

Trä avger dubbelt så mycket CO2 som naturgas, 50 % mer än olja och en aning mer än kol!

Officiellt rapporterade Sverige 42 miljoner ton utsläpp av koldioxid 2017, men levererade genom tillskottet från biomassan alltså i verkligheten 74 miljoner ton koldioxid till atmosfären!

Att vedeldning skulle vara en miljövänlig värmekälla är en myt! Vedeldning förorenar långt mer än oljeeldning och naturgas, mätt i sotpartiklar.

Fjärrvärme är såväl ur förorenings- som energisynpunkt mer miljövänlig än vedeldning. Kommunerna bör främja användning av fjärrvärme i tätbebyggelse, ev tillsammans med värmepumpar och/eller solanläggningar.

Myt att rent, torrt trä inte förorenar!

Utsläppen som kommer från eldning med rent torrt trä och där hanteringen är optimal innehåller såväl sotpartiklar, PAH, dioxin och andra giftiga ämnen.


Myter om vedeldning: Saxat från LOB www.braenderoeg.dk/


________________________________________________________________________

Grønt råd: Nye brændeovne løser ikke problem med luftforurening

Selv nye, miljømærkede brændeovne forurener 20 gange mere end lastbiler, påpeger Rådet for Grøn Omstilling. (Torsdag d. 06. februar 2020).

Et skridt i den rigtige retning, men langtfra nok.

Sådan lyder vurderingen fra Rådet for Grøn Omstilling af regeringens plan for at udfase gamle brændeovne.

»Det er et lillebitte skridt i den rigtige retning. Men det løser ikke problemet,« siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra den uafhængige miljøorganisation.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har sendt et lovforslag i høring, der vil forpligte boligkøbere til at tjekke alderen på brændeovnen.

Hvis der i den nye bolig står en brændeovn fra før 2003, skal den udskiftes med en ny model, når boligen skifter ejer. Ellers kan det udløse en bøde på op mod 5000 kroner.

Problemet er ifølge Kåre Press-Kristensen, at det kun er ved ejerskifte, at forpligtelsen træder i kraft. »Mange af de her gamle brændeovne står i boliger, der ikke skifter hænder særligt ofte.« »Så det kommer til at tage forholdsvis lang tid, før ordningen får effekt,« mener han.

Et andet problem er ifølge seniorrådgiveren, at selv nye brændeovne sender mange skadelige partikler ud i luften. Selv nye, miljømærkede brændeovne forurener 20 gange mere end de gamle lastbiler, som de nye miljøzoner forbyder fra i år,« siger Kåre Press-Kristensen.

Han mener, at der skal helt andre tiltag til for at dæmme op for problemet.

»Hvis det blev et krav, at man forbyder brændeovn ved ejerskifte, så ville det batte noget,« siger seniorrådgiveren. Han mener også, at brændeovne helt bør forbydes i villakvarterer, hvor der i forvejen er fjernvarme.

Miljøministeren er enig i, at udspillet ikke løser hele problemet med partikelforurening fra brændeovne. »Vi kommer ikke i mål, fordi vi nu tager det her første skridt i retning af at regulere de eksisterende brændeovne.« »Vi kommer til at lægge flere ting oveni. Der skal sættes ind på mange fronter, hvis vi skal begrænse luftforureningen herhjemme. Men det her er første skridt,« siger Lea Wermelin.

Hos Venstre er miljøordfører Jacob Jensen (V) positiv over for regeringens forslag. Men ordføreren ser gerne, at man "kombinerer pisk med gulerod" ved at gøre den nuværende skrotningsordning for brændeovne mere attraktiv. »Der skal også være et incitament for de boligejere, der har tænkt sig at blive boende 10, 20 eller 30 år endnu, til at få skiftet brændeovnen,« siger Jacob Jensen.

Det skønnes, at der er 700.000 brændeovne i Danmark. Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at der vil blive udskiftet 12.000 brændeovne det første år med den nye ordning. Det vil ifølge vurderingen vokse til 55.000 udskiftninger over en periode på ti år.

..................................................................................................................................................................................

SWESIAQ - Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Skriftväxling med SWESIAQ, som är "en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö." Vår nätverkare skrev en debattartikel (förkortad) som kom in i organisationens nyhetsbrev och redaktören skrev själv också om problemen med vedrök. Se https://www.swesiaq.se/onewebmedia/Nyhetsbrev/SWESIAQ%20nyhetsbrev%2072,%20mars%202020%20.pdf

Nyhetsbrev nr 72. Nyhetsbrevet går ut till 1450 läsare i Sverige

..............................................................................................................................................................................

https://www.berlingske.dk/politik/overborgmester-braendeovne-skal-vaek-fra-byerne

Overborgmester: Brændeovne skal væk fra byerne

Berlingske, lørdag d. 30. november 2019, kl. 11.39

Brændeovne forurener luften. Derfor skal kommuner kunne forbyde opsætning af nye ovne, mener Frank Jensen (S).

Det skal være slut med, at brændeovne sættes op i byerne. Det mener Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). Han vil derfor have politikerne til at give kommunerne lov til at forbyde opsætning af nye brændeovne.

København. Brændeovne hører ikke til i byerne. De sviner alt for meget og varmer op i hjem, der i forvejen har klimavenlig fjernvarme. Det mener Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). Han opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at indføre en lov, som gør det muligt for kommunerne at forbyde opsætning af nye brændeovne i hjem med fjernvarme.

- Jeg tror, de fleste mener, at det er urimeligt, at partikelforureningen fra brændeovne svarer til al partikelforening fra transport i København, mens vi har klimavenlig fjernvarme i 99 procent af samtlige huse i København, siger Frank Jensen.

Overborgmesteren foreslår også, at folk skal modtage flere penge, hvis de skiller sig af med deres brændeovn. I dag kan man få 2000 kroner for at skrotte sin brændeovn. Det skal ifølge Frank Jensen hæves til omkring 5000 kroner. Samtidig skal man efterfølgende ikke kunne sætte en ny brændeovn op, hvis man modtager den såkaldte skrotpræmie.

Brændeovnene skal væk, fordi de forurener luften. Ifølge Københavns Kommune er brændeovne på landsplan skyld i omkring 70 procent af al partikelforurening.

Rådet for Grøn Omstilling bakker op om forslaget. Ifølge organisationen er det tæt på at ramme hovedet på sømmet. - Forslaget rammer næsten alle de rigtige parametre, hvis man skal sætte en stopper for forureningen fra brændeovne, siger Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, til DR.

LEARN MORE

Miljøordfører hos Socialdemokratiet Mette Gjerskov vil ikke sige direkte, hvad hun synes om at give kommunerne lov til at forbyde opsætning af nye brændeovne.

Regeringen er ved at lave et forslag til en ny lov om netop brændeovne. Lovforslaget vil ifølge miljøordføreren blive offentliggjort inden sommer.

- Det (Frank Jensens forslag, red.) må indgå i de overvejelser, vi har. Vi knokler på højtryk for at finde de helt rigtige løsninger for at få reduceret partikelforurening fra brændeovne, siger Mette Gjerskov. Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, mener, at forslaget er forkert. Der skal i stedet fokuseres på at fjerne gamle brændeovne, mener han.

Der findes ifølge Københavns Kommune omkring 16.000 brændeovne i København. Mange af dem er ifølge kommunen i hjem, der i forvejen har fjernvarme.

____________________________________________________________________

Riksförbundet HjärtLung: Brasan ger effekt på hjärta och lungor

Januari 21, 2019

Att tända en brasa i vintermörkret tycker de flesta är mysigt. Men hur påverkar vedeldning vår hälsa? Vid Umeå universitet forskar man om vedeldningens effekt på lungor, hjärta och blodkärl. Forskningen har fått ekonomiskt stöd av Riksförbundet HjärtLung.

Överläkaren och forskaren Ala Muala har i många år studerat vilken effekt vedeldning har på lungor och hjärtkärlsystem. Resultatet från forskningen visar att rök från vedeldning är ett folkhälsoproblem. Bland annat påverkar vedrök luftrören negativt, något som kan kopplas till försämring av både astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

- Vi har i experiment, där unga, friska personer exponerats för sotig vedrök, sett att vedrökspartiklarna i den inandade röken tenderar att bli kvar i lungorna i högre grad än för andra luftföroreningspartiklar. Vi har även visat att exponering för vedrök gör att cellerna inte mognar som de ska och att en del celler dör. Detta påverkar immunförsvaret negativt, det vill säga kroppens förmåga att försvara sig försämras och kan förklara varför det är vanligt med luftvägsinfektioner i samhällen där man lagar mat över öppen eld, säger Ala Muala.

Hjärtfrekvens, puls och kärlstyvhet påverkas av vedrök

Forskargruppen i Umeå har även studerat hur hjärta och blodkärl påverkas av rök från vedeldning. Också här har man sett negativa effekter. Man lät friska personer exponeras för vedrök i en exponeringskammare i koncentrationer som kan förekomma vid luftföroreningstoppar och mätte hjärtfrekvens, pulsvariation och kärlstyvhet både under tiden de exponerades för vedrök och efteråt.

- Vi såg direkta effekter i form av ökad kärlstyvhet, försämrad pulsvariabilitet och förhöjd puls. Den kärlstyvhet som uppmättes var nära identisk med den man tidigare noterat efter exponering för dieselavgaser. De flesta vet att man ska undvika att andas in avgaser, men medvetenheten om riskerna med att andas in vedrök är sannolikt inte alls lika stor.

"Större påverkan på människor med KOL"

Det är unga och friska forskningspersoner som deltagit i de experimentella studier som genomförts vid Umeå universitet, och dosen vedrök som då andats in har då varit väl kontrollerad. Trots detta ser man en akut påverkan på hjärta, kärl och lungor.

- Personer med etablerad hjärt- eller lungsjukdom påverkas förmodligen mycket mer, säger Ala Muala, och eftersom personer som har KOL andas fort, det är inte ovanligt att de tar 25-30 andetag per minut per andetag, får de i sig fler vedrökspartiklar som också i högre utsträckning stannar kvar i lungorna.

Om man vill minska utsläppen från vedeldning, är det viktigt att elda i en modern miljögodkänd utrustning under kontrollerade förhållanden för att utsläppen ska blir så låga som möjligt.

- Man ska tända uppifrån och aldrig elda fuktig ved, eftersom det då bildas mer sot och högre nivåer av andra farliga föroreningar liksom ytterst små rökpartiklar, som kan ta sig in i lungor och blodkärl.

Vedeldning den största källan till partikelutsläpp

I dag uppskattas småskalig vedeldning utgöra den enskilt största källan till partikelutsläpp i Sverige, följd av tung dieseltrafik och arbetsmaskiner.

Enligt Naturvårdsverket bidrar utsläppen från vedeldning till att sammantaget cirka 1 000 personer dör i förtid. EU och svenska myndigheter arbetar för att utsläppen ska minska, bland annat inför Boverket från 1 januari 2019 fullt ut nya och hårdare krav på kaminer och pannor som eldas med ved och pellets.

De ändrade utsläppskraven gäller vid nybyggnation. Du som redan har en panna eller kamin berörs inte den ändrade kravnivån, om du inte själv vill byta till ett säkrare och mer miljövänligt alternativ.

Text: Ulrika Juto

________________________________________________________________

Naturvårdsverkets "Miljömålsnytt" (10 dec 2019):

Utsläpp av luftföroreningar i Sveriges skapar fortsatt stora hälsoproblem

"Naturvårdsverkets senaste analys visar att mer behöver göras för att minska utsläppen av kväveoxider för att klara svenska åtaganden inom EU. Åtgärdsarbetet behöver intensifieras för att skydda människors hälsa och miljö samt undvika böter. Övergången till biobränsle och biodrivmedel riskerar att öka utsläppen av partiklar och kväveoxider vilket påverkar människors hälsa negativt."... (Vår kursivering.)

I Miljömålsnytt kan man också läsa om Luftföroreningar och dess effekter på bl annat barns hälsa: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/

____________________________________________________________________

Ramböll har gett ut rapport om luftföroreningar, bl a sägs att dålig luft gör dig mindre lycklig.

https://se.ramboll.com/luft/happycommuter/artikel-luftkvalitet

____________________________________________________________________

De allra minsta partiklarna är de mest hälsoskadande. De flesta finns i vedröken EFTER upptändningsfasen. Det är det som benämns för "osynlig rök".

En schweizisk undersökning 2007 (Thomas Nussbaumer) visade att

- vid "optimal" eldning är de allra flesta rökpartiklar av nanostorlek. (D v s av den mest ohälsobringande sorten!)

- vid "dålig" eldning är partiklarnas diameter större och nanopartiklarnas antal mindre.

Således: Modernare kaminer o d (med förbättrade driftsbetingelser), tar inte bort rökens negativa hälsoeffekter i bostäder och i grannskapet. Med förbättrade vedutrustning kommer det dessutom ut mer NOx (Jensen S.S, 2015, Braendeovnes bidrag til luftforurening i Köbenhavn.)

I en australisk undersökning omkr år 2000 lät regeringen utreda vedrökens kemiska och fysiska egenskaper. Rapporten visade att 12 minuter efter upptändning var största delen av partiklarna förhållandevis stora. Det är dessa partiklar som gör röken synlig efter upptändningen. Under de första 25 minuterna fanns det förhållandevis många av de större partiklarna. Förbränningstemparaturen var då förhållandevis låg. Alltmedan förbränningen skred fram, avtog partiklarnas storlek. I de senare förbränningsfaserna hade den genomsnittliga partikelstorleken fallit till 50 nanometer i diameter. Nu dominerade i stället de minsta partiklarna. Det är nu röken beskrivs som "osynlig". Röklukten och partiklar m m finns kvar, men vedeldaren och miljöinspektören hänvisar till att det inte kan ses någon rök - alltså "finns den inte".

____________________________________________________________________

Hård kritik mot flygbränsleutredning - "biobränsle en falsk klimatlösning"

Natursidan, mars 6, 2019

Regeringens utredning föreslår att 30 procent av allt flygbränsle som tankas i Sverige ska vara biobränsle till år 2030. Den slutsatsen får hård kritik. "Falsk klimatlösning" säger Greenpeace och Skydda Skogen anser att det är fel att biobränsle i flyg räknas som "hållbart".

Regeringen tillsatte Maria Wetterstrand som utredare för "att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen". Redan i uppdragsbeskrivningen fanns ett hopp om en lösning, men den synen får hård kritik från flera håll.

Skydda Skogen skriver att de är oroade över att regeringen inte lyssnar på forskningen och nämner att närmare 800 internationella forskare "har varnat för att skogliga biobränslen ger större kolutsläpp än fossila bränslen". Detta eftersom skog som avverkas för bioenergi ger stora utsläpp av koldioxid och att denna kol kan ta ett århundrade att binda igen.

David Kihlberg, avdelningschef för klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, berättade i en intervju med Natursidan 2018 att biobränsle är en del av lösningen, men absolut inte hela. Biobränsle påverkar också klimatet och det finns inte tillräckligt.
- Huvudproblemet är att vi flyger så mycket. Alla som tar fram biobränsle som lösningen räknar med att det finns obegränsat med biobränsle, men redan idag importerar vi i Sverige merparten av biobränslet, bland annat i form av palmolja. Vi kan öka produktionen, men inte så mycket. Det är redan kris i den svenska skogen och den räcker inte till att ersätta flygbränslet. Biobränsle är en pusselbit, men inte hela lösningen. Vi måste minska vårt flygande, sa han.....

......

Greenpeace påpekar att praktiken att avskoga och återplantera innebär att vi lånar utsläpp av framtiden, men att det kommer ta lång tid innan den uppväxta skogen återbetalar lånet med hjälp av kollagring. Den tiden anser inte Greenpeace och Lina Burnelius att vi har. Dessutom får den biologiska mångfalden och vårt ekosystem betala för lånet.

- Låt mig först förtydliga en sak: Skog är inte förnybart.Träd må vara förnybara - men 'skog' och 'flera träd' - är inte samma sak. Dessutom är skogsavfall som grenar, toppar och stubbar viktiga hemvister för livet i skogen. Det bör alltså inte eldas upp. Avfall från sågverk bör användas till plywood eller limträ och andra långlivade produkter. Atmosfären gör ingen skillnad på CO2 från skog eller olja, träprodukter ska lagra kol, inte förbrännas i flygtanken. Avfall från sågverk är ett alternativ först när virket kommer från skogsområden som vi med säkerhet vet kan och ska brukas, för det krävs ett hållbart skogsbruk, det har vi inte idag, säger Lina Burnelius.....

......

One thought on "Hård kritik mot flygbränsleutredning - "biobränsle en falsk klimatlösning""

  1. Kjell Prytz 6 mars, 2019 at 13:58

Mycket bra skrivet. Helt rätt i alla delar.
Huvudargumentet mot biobränsle är omsättningstiden av co2, uppemot ett århundrade, dvs. den tid det tar för trädet att växa upp. Kan ta längre tid faktiskt.
Detta måste ut till politiker och allmänhet. Myten biobränsle leder oss rakt in i fördärvet. Nu har MP svikit oss till förmån för politiker-kommersialismen. Vem tar ansvar nu?
På SvT och DN, Sveriges stora opinionsbildare, kallar man biobränsle miljövänligt, förnybart, hållbart,som ger "noll-utsläpp. Det är ju helt befängt. De måste informeras. Framtiden står på spel.
Kjell Prytz, docent i fysik

____________________________________________________________________

Tyskland skärper kraven: Det räcker inte med EUs Ecodesign!

De nya kaminer etc som säljs i EU eller i Tyskland släpper ut långt fler partiklar än en dieselbil med filter. Tyskland anser nu att det räcker inte med EUs Ecodesign - de vill ha strängare regler för partikelutsläpp. Detta med hänsyn till naturen och människors hälsa.

(Från doctors and scientists against wood smoke pollution) https://meta.eeb.org/2020/06/11/clearing-the-air-around-domestic-heating/?fbclid=IwAR17Dt_6NWUgeI7AjStBumNUoTFotO5_iPVqh1Hvq3NUnslrlY3NLWdc1VM

____________________________________________________________________

Ecodesign och nollutsläpp - en MYT!

Det är en MYT att eco-designad eldningsutrustning under optimala förhållanden inte släpper ut föroreningar! All vedeldning medför utsläpp - även från certifierade anordningar och även då man använder tort trå och när hela hanteringen görs på rätt sätt. Även då släpps det ut långt mer föroreningar än annan uppvärmning.

Från en dansk rapport, t ex: ..."from the Danish Ecological Council points out, "It does not seem logical that an eco-labelled stove is allowed to pollute 25 times more than a 10 year old truck."

https://woodsmokepollution.org/wood-stoves.html

____________________________________________________________________

Malmö Publicerad 14 jul 2020 kl 06.59. Expressen Federico Moreno

Här drabbar förorenad luft de gravidas foster

Dalaplan i Malmö, ett av Skånes mest luftförorenade områden.

Härdade läkare blir omskakade av hur skånska mammor och foster drabbas av luftföroreningar.

Nu avslöjar forskning på vilka adresser gravida drabbas mest - och hur många som skulle kunna räddas om lokala föroreningar minskade.

- Jag är förfärad, det är skrämmande, säger Stefan Hansson, överläkare på Kvinnoklinken i Lund.

Iskall rök väller ut ur en frys full med hundratals skånska moderkakor.

De har, med samtycke av nyförlösta mödrar, omhändertagits direkt efter förlossning, frusits ner och körts till ett labb i Lund.

Det är hösten 2019 när vi börjar följa ett forskningsteam som bestämt sig för att ta reda på hur luftföroreningar påverkar mödrar och foster - beroende på var de bor.

Överläkaren Stefan Hansson häpnar över resultaten.

- Det är omskakande, säger han.

Men luftföroreningar är känslig information.

När vi besöker Malmöförskolor där luften mäts för att se hur barnen påverkas, blir förskolechefer oroliga och forskare förklarar att det kan bli "stigmatiserande utifrån miljökvalitetssynpunkt".

Stefan Hansson är överläkare på Kvinnokliniken i Lund och professor vid Lunds universitet. I hans labb ligger hundratals skånska moderkakor som ingår i en studie.

7 600 svenskar dör av luftföroreningar

Om medier dagligen hade uppdaterat allmänheten om antalet svenskar som dör på grund av luftföroreningar, skulle det påminna om coronasiffrorna. Eller värre.

Varje år dör 7 600 svenskar i förtid på grund av luftföroreningar. Med förtid menas att personerna förlorat i genomsnitt elva levnadsår.

Bara i Skåne dör 780 personer per år och 117 barn utvecklar astma och 59 bronkit av samma orsak.

Men det många inte vet, är hur allvarligt lokala föroreningar påverkar människans fortsatta skapelse, alltså graviditeten.

Det vill forskarna Ebba Malmqvist, Christina Isaxon och Stefan Hansson, professor vid Lunds universitet och överläkare i Region Skåne, ändra på.

De börjar därför samla in luft i delar av Malmö där föroreningen är hög, och utsätter sedan skånska moderkaksceller för partiklarna.

Det som händer sedan är mer än de förväntat sig.

Forskaren Ebba Malmqvist säger att det fortfarande blundas för hälsoeffekterna av luftföroreningar. För gravida som bor i luftförorenade områden ökar risken att drabbas av havandeskapsförgiftning med 70 procent, jämfört med de som bor på adresser med friskare luft.

Luftföroreningar tar sig in i moderkakans celler

Moderkakan är helt unik. Det finns inga andra djur som har en så tunn barriär mellan fostret och mamman.

Den har en fantastisk konstruktion där viktiga näringsämnen från mamman slussas över till barnet.

Men om moderkakan börjar må dåligt, slutar fostret växa så som det borde. Mamman kan drabbas av havandeskapsförgiftning, barnet blir tillväxthämmat och kan födas för tidigt.

Moderkakan är fostrets, eller barnets, förlängda lunga. Så vad händer när mammor blir exponerade för luftföroreningar?

I de skånska forskarnas studie, där moderkakor utsätts för Malmöluft, tar sig partiklar från från de lokala föroreningarna in i moderkakans celler och orsakar inflammation.

Rubbad hormonutsöndring och hämmad celltillväxt är några av de tydliga följderna, jämfört med moderkakor som inte exponerades för luftföroreningar.

- Det här händer här och nu, det drabbar gravida och våra barn runtomkring oss, säger Ebba Malmqvist, forskare på Avdelningen för arbets- och miljömedicin på Lunds universitet.

">Här är luften mest förorenad i Skåne. Trafiken står för hälften av partiklarna, både i små och stora kommuner. I övrigt är småskalig uppvärmning, sjöfarten och andra områdens utsläpp, som kommer hit med luftströmmar, källor till luftföroreningarna.

">Dalaplan i Malmö är ett av stadens mest luftförorenade områden. Kommunen har lyckats sänka halterna så pass att staten numera slipper betala EU-böter - men inte tillräckligt för att Malmöbornas hälsa inte ska fortsätta drabbas, enligt forskare.

Mammor på förorenade adresser dubbelt så drabbade

Totalt utför forskningsteamet flera studier.

Det visar sig att mammor som bor i Malmöområden där de är högexponerade för luftföroreningar är nästan dubbelt så drabbade av havandeskapsförgiftning som sådana som bor på adresser där luften är ren.

- Ebbas första resultat var ny och unik och helt okänd för oss som förlossningsläkare, säger överläkaren Stefan Hansson.

Hansson blev förfärad när han hörde om Ebba Malmqvists första studier. Att en miljö som uppfattas som hyfsat ren ändå kan ha så stark inverkan att det slår igenom som riskfaktor hos gravida.

- Vi anser att vi bor i ett land där luftföroreningar inte är något vi påminns om i vardagen. Vi tycker att det är ren luft i Skåne. Och trots det så kan man alltså se att föroreningar här är en bidragande risk vid graviditeter, och att det är stora skillnader inom en och samma stad.

Stefan Hansson och Ebba Malmqvist säger att många tänker på Kina och andra länder än Sverige när de hör "luftförorening", och att de missar att de lokala föroreningarna kan vara farliga.

Iskall rök väller ut ur frysen. För några år sedan råkade labbet ut för ett haveri och många moderkakor förstördes.

Ebba Malmqvist säger att antalet drabbade "rent populationsmässigt är stort", då många bor i välbefolkade städer.

- Vi har även gjort en studie där man hypotetiskt, om man över en natt skulle ta bort alla avgaser, kan se hur många kvinnor skulle vi kunna rädda från havandeskapsförgiftning. Det är ganska många kvinnor.

"Ganska många kvinnor" innebär att var nionde havandeskapsförgiftning skulle kunna undvikas.

Studiens resultat har fått barnmorskor att undra hur de ska kommunicera den nya informationen till gravida kvinnor.

Ebba Malmqvist tycker att det är viktigt att inte alarmera eller skapa skuldkänslor.

- Det här är ett samhällsproblem. Det kommer ju alltid finnas de som inte har råd att flytta, vi ska inte skrämma upp folk i onödan, stress är ju inte heller bra.

">Kartan visar var utsläppen från småskalig uppvärmning, exempelvis eldning av ved, är störst i Skåne. I Osby står småskalig uppvärmning för 89 procent av de lokala luftföroreningarna. Men totalt i Skåne är trafiken överlägset största källan till luftföroreningar.

"Vädra mot innergård"

Men precis som det finns andra faktorer som kan påverka graviditeter, och som är bra att gravida känner till, kan det vara bra att informera om föroreningars påverkan.

- Vädra mot innergård. Ta inte dina promenader längs trafikerad gata. Men var medveten om att det här är ett problem som vi i samhället måste lösa gemensamt, säger Ebba Malmqvist.

- Vi kan fråga oss om vi verkligen behöver ta bilen när nästan alla bilresor kan bytas mot cykel, gång, tåg eller buss. Varje sträcka vi kör spelar roll och varje gång vi ställer bilen så sparar vi våra medmänniskor från att andas in våra avgaser.

Även om forskarna inte vill skrämma upp någon vill många gravida veta hur de kan ge sitt barn de bästa förutsättningarna.

- De här studierna är ännu på ett tidigt stadium. Det är bra om samhället är medvetet om att luftföroreningar är en riskfaktor för mödrar och foster. Vilket gör det viktigt med katalysatorer på bilar, att gå över på elbilar, diesel kanske man bara ska köra tunga fordon vissa tider på dygnet, säger Stefan Hansson.

- Om någon redan ligger i högrisk för att få havandeskapsförgiftning kanske barnmorskor kan avråda dem från att ta den där resan till Kina eller annat ställe med dålig luft. Precis som man gör med familjer där små barn är känsliga i luftrören, säger Ebba Malmqvist.

"Jag kunde aldrig ha fönstren öppna"

Malmöbon Sofie Norrby är gravid när vi möts. Till vardags jobbar hon i Region Skåne med att få fler skåningar ut i naturen. Hon gör aktiva miljöval och anser sig vara en miljömedveten människa. Äter inte kött, åker kollektivt, cyklar. Men hon bor inne i stan, där trafiken bullrar fram och grönområden är få.

- Tidigare bodde jag på Amiralsgatan, en av de mest förorenade i Malmö. Jag kunde aldrig ha fönstren öppna. Jag var tvungen att torka fönsterkarmarna som var svarta, det kommer ju nånstans ifrån, säger Sofie Norrby.

Hon säger att hon läst studier om att tusentals svenskar dör i förtid av luftföroreningar. Fler än antalet som dör i bilolyckor.

- Men att graviditeten skulle kunna påverkas, att det skulle kunna gå över till fostret, har jag inte tänkt på.

Sofie Norrby tänker att vi fortfarande vet ganska lite om hur utsläpp påverkar människan i längden.

- Jag har gjort aktivt val bo i en stad, även om det inte bidrar positivt ur utsläppsperspektiv. Det positiva är att jag kan cykla till jobb och förskola, till skillnad från glesbygden där man kör överallt. Jag kommer själv från glesbygden och där tar man bilen till mycket kortare resor än man gör i en stad, säger hon.

..................................................................................................................................................................................................

Utsläpp kan inte bekämpas med utsläpp

Bioenergi, Klimat. Harry Frank, 7 maj 2019

Sveriges faktiska utsläpp är inte 42 miljoner ton koldioxid om året, utan 74 miljoner ton. Tar vi utsläppsmålen till 2030 på allvar, måste vi avstå från biomassa som bränsle, skriver Harry Frank, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott.

IPCC levererade en ny rapport i oktober förra året. Det är intressant läsning. På 100 à 150 år har temperaturen stigit med ca 1°C. För att lyckas begränsa jordens uppvärmning med högst 0,5°C ytterligare, måste enligt IPCC jordens koldioxidutsläpp till 2030, det vill säga på ungefär tio år, minskas från dagens nivå till ungefär hälften.

Biomassan är numera en större energikälla i Sverige än det fossila bränslet (36,6 % jämfört med 32,5 % för fossila bränslen, enligt statistik för 2016). Det mesta av biomassan - till värme, el och drivmedel - kommer från skogen.

Enligt en utbredd uppfattning är denna biomassa klimatneutral och släpper inte ens ut koldioxid vid förbränning. Uppfattningen grundar sig på antagandet att den koldioxid som bildas vid förbränningen snabbt tas upp av återväxande bestånd eller av andra skogar. Utifrån detta förenklade synsätt har ansetts att bioenergi inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Dessa biogena utsläpp redovisas inte heller i den officiella statistiken för energisektorn.

Det här synsättet har haft stor inverkan på klimatpolitiken både nationellt och inom EU, vilket resulterat i strategier som syftar till ökat utnyttjande av skog för bioenergi som ersättning för fossilbaserad energi (kol, olja, gas). Det har också lett till att skogsbiomassa är klassificerad som förnybart bränsle och därmed som en viktig komponent i Sveriges och EU:s mål när det gäller ökad användning av förnybar energi.

I dubbel bokföring används debet och kredit för var sin sida av ett bokföringskonto. På motsvarande sätt borde utsläppen redovisas också på ett energikonto och ett markkonto (kolsänkor).

I en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC), "Multi-functionality and sustainability in the European Union's forests", presenteras fakta om skogarnas och skogsbrukets klimatpåverkan.

En kritisk faktor vid användning av biomassa för energiändamål är den tid det tar att kompensera för de utsläpp som sker vid förbränningen, så kallad payback time. EASAC:s uppmaning till Europeiska kommissionen är att fråga sig i vilken utsträckning storskalig bioenergianvändning från skog för energiändamål är förenlig med FN:s klimatmål.

Att använda träd till biobränsle konkurrerar med skogens vitala funktion som kolsänka eller industriråvara (pappersmassa, virke etc.). Det talas om olika metoder att fånga in och binda koldioxid, men det enda sätt vi idag vet fungerar i stor skala är skogsplantering. Att vi i Sverige mot den bakgrunden ska använda skogen som storskalig energikälla är orimlig logik. Förbränning av biomassa ger utsläpp i samma storleksordning som från fossila bränslen och den alstrade koldioxiden blir kvar i atmosfären i 50-100 år eller mer.

Naturvårdsverket har i en rapport dels beskrivit biomassans omloppstid och dels utsläppen från förbränning av biobränsle i de olika energisektorerna. Rapporten visar att de svenska utsläppen från biomassaförbränning, som alltså inte redovisas i statistiken för energisektorn, år 2017 var hela 32 miljoner ton koldioxid. Den siffran har också meddelats till IPCC.

Officiellt rapporterade Sverige 42 miljoner ton utsläpp av koldioxid 2017, men levererade genom tillskottet från biomassan alltså i verkligheten 74 miljoner ton till atmosfären.

Utsläpp i Sverige från förbränning av biobränslen i olika sektorer, 1990 - 2017. Källa: Naturvårdsverket

Skogen har som nämndes kapacitet att ta upp kol från atmosfären och kan över tid bygga upp sitt kolförråd. Men ett träd som växt i 100 år har inte en payback-tid på tio år, den tid som IPCC ger oss. I ett sådant tidsperspektiv ökar varje uppbränt träd koldioxidmängden i atmosfären långt mer än kolförrådet tillväxer.

Ska avverkningen dessutom - som föreslås - ökas ytterligare, för att täcka behovet av en kraftigt ökande efterfrågan på biobränsle, blir kolbalansen ännu mer negativ.

Det finns andra alternativ till det fossila bränslet än biobränslen, sådana som från första dagen är i det närmaste utsläppsfria. De kallas vattenkraft, kärnkraft, solkraft och vindkraft.

Biomassan från skogen är alltså inte lösningen, om vi vill minska utsläppen inom tio år. Utsläpp kan inte bekämpas med utsläpp. Att förbränna skogen i alla dess former är som att sitta på en gren som sågas av.

..............................................................................................................................................................................

Vedeldning lika farligt som avgaser - kan leda till demens

UPPDATERAD 14 JUNI 2018 svt.se

Att elda med ved kan vara en lika stor risk för att drabbas av demens som avgaser i trafiken. Det har forskare vid Umeå universitet upptäckt efter att ha studerat luften i människors boendemiljö. Många tror att eftersom vedeldning är "naturligt" är utsläppen ofarliga men så är inte fallet, säger forskaren Anna Oudin.

Att andas in rök från vedeldning orsakar inte bara astma och risk för hjärtkärlsjukdom, det ger också ökad risk att drabbas av demens.

- Vi ser att människor som bor i områden där det eldas mycket med ved har större risk att drabbas, och även de som bor granne med någon som vedeldar löper ökad risk, säger Anna Oudin, forskare i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Boende i områden med de högsta halterna av rök från vedeldning hade en 30-procentig ökning av risk att drabbas av demenssjukdomar. I hushåll med egen kamin eller vedpanna var ökningen dubbelt så stor - 70 procent ökad risk.

Allvarliga hälsoskador

I studien har forskare vid Umeå universitet och SMHI i Norrköping studerat insjuknande i demenssjukdomar under en 15-årsperiod och jämfört med halten av partiklar från trafik och vedeldning där personerna har bott. Underlaget är den så kallade Betula-studien, en longitudinell studie av demens bland 1 800 Umeåbor.

- Det har tidigare gjorts studier när man har sett allvarliga hälsoskador av vedeldning men man har inte kunnat kartlägga svenska folkets utsatthet tidigare, det är först nu vi har bra data för vedrök, säger Anna Oudin.

- I Umeå är det ganska många som eldar med ved. Vedelning ökar för att man ser det som klimatsmart.

Lika ohälsosamt som hårt trafikerade vägar

Att bo på landet långt ifrån stora vägar - men samtidigt elda med ved - kan vara lika ohälsosamt som att bo bredvid en hårt trafikerad väg.

- Det kan vara så, därför är det viktigt att öka medvetenheten om vedeldningens effekter på hälsan, säger Anna Oudin.

Varje år dör flera tusen personer i Sverige till följd av luftföroreningar. Människor som bor i områden med sämre luft har högre risk att drabbas av till exempel hjärtkärlsjukdomar. Luftföroreningar från trafiken har ansetts farligast - men lokalt kan vedeldning ha lika stor påverkan på hälsan.

Resultaten från studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

På branschorganisationen för bioenergi kan man läsa om kritik från Pelletsförbundet som menar att studien svartmålar vedeldning och att den inte har tagit hänsyn till all relevant data. (D v s att det finns kaminer, vedpannor etc av olika ålder i omlopp hos vedeldarna i samhället.)

____________________________________________________________________

SVT 2018-02-12

Så farlig är vedeldningen - kan leda till andningsproblem

Forskare beräknar att cirka tusen svenskar årligen dör i förtid till följd av utsläpp från vedeldning. Orsaken är de mycket små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Och de minsta partiklarna kommer i högre grad från vedeldning än från trafiken

Vid Umeå universitet har Anna Oudin forskat om luftföroreningar och hjärnan ang luftföroreningars påverkan på kognition, föroreningarnas långtidseffekter vad gäller ångest och stress, luftföroreningar och åldrande, m m. Luftföroreningar har effekt på luktsinnet. Nedsatt luktsinne predicerar neurodegenerativa sjukdomar

I juni 2018 framkom via rapport från Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet, på uppdrag av Naturvårdsverket att 7 600 personer i Sverige beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar.

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar, dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår och de sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället 56 miljarder kronor varje år.

Sedan tidigare vet man att luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter.

Nya studier av effekter på dödligheten talar för att de lokala effekterna av trafikföroreningar har underskattats i äldre studier.....

Åtgärd: Leif Holmberg, Naturvårdsverket anser att städerna bör införa miljözoner för att förbättra luften....

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sa-farlig-ar-vedeldningen-sotpartiklar-tranger-in-i-lungor-och-karl

..................................................................................................................................................................................

Lägre intelligens

I augusti 2018 kom en rapport från Yale School of Public Health i USA, där forskarna bedrivit studier i luftföroreningarnas Kina. Man fann att luftföroreningar kan ge lägre intelligens.

Luftföroreningar har en starkt negativ påverkan på människans intelligens. Ju längre påverkan - desto mer påverkas vår kognitiva förmåga och vår kapacitet att lösa problem. Män (speciellt lägre utbildade) påverkades mer än kvinnor. Äldre påverkas mer än yngre.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/08/28/rapport-luftfororeningar-orsakar-kraftigt-forsamrad-intelligens

..............................................................................................................................................................................

2018, juni

7600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

SvT Västerbotten

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår och de sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället 56 miljarder kronor varje år.

Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/7600-beraknas-arligen-do-i-fortid-pa-grund-av-luftfororeningar

..........................................

Den 14 juni kritiserar Kaminbranschen ("Pelletsförbundet") utredningen och menar att forskare fortsätter svartmåla vedeldning. Man har inte gjort skillnad på gammal och modern teknik och att forskarna trummar ut sitt mantra i braskande rubriker i media att vedeldning skulle vara hälsovådligt - och media hakar tacksamt på. "Det verkar finns ett behov både hos forskare och media att kritisera allt som förväntas vara miljövänligt." Man ska i stället fokusera på hälsovinster med den nya tekniken - anser ÄFAB, som f ö tycker att det är märkligt att media enbart presenterar material som är negativt för landets "viktigaste förnyelsebara energibärare". Bioenergi svarar idag för 37 % av all använd energi i landet. Ska Sverige klara satta klimat- och miljömål behövs många fler som användare av den moderna bioenergitekniken. Allt kan inte lösas med en elektrifiering som många tycks tro i dessa dagar. ...Så långt alltså Branschen...

https://bioenergitidningen.se/opinion-debatt/replik-vedeldning-lika-farligt-som-avgaser-kan-leda-till-demens

..........................................................................................................................................................................

Vad görs åt problemen med vedrök? Åtgärder?

Naturvårdsverket säger de gör vad de kan - de stöder forskning vad gäller luftföroreningar, de informerar och tillskriver departement etc - men det är politikerna som råder och bestämmer.

Mailsvar från Naturvårdsverket till oss: Vad gäller frågan om varför vi måste utreda på nytt trots att vi tidigare lämnat förslag: Sverige är en demokrati där riksdag och regering styr. Naturvårdsverket lämnar förslag till regeringen, och regeringen beslutar. Ifall regeringen inte vill följa våra förslag kan vi inte göra något. På samma sätt kan vi bara göra något när vi får uppdrag från regeringen. Naturvårdsverkets uppdrag är att ta fram kunskap och förslag. Regering och riksdag beslutar om lagar och regler.

Mailsvar 2020: Naturvårdsverket arbetar aktivt med att kartlägga utsläppen, ta fram analyser av hälsoeffekter från exponering av luftföroreningar. Boverket har skärpt kraven på nyinstallation av eldningsutrustning. Just nu har vi ett regeringsuppdrag där vi ska redovisa förslag till styrmedel för att minska utsläppen från vedeldningen.

Återigen en ny utredning!

De svar vi får för övrigt på våra frågor till olika departement, kommuner m fl ang åtgärder m m:

  • Naturvårdsverket säger att de tillsammans med kommunerna har skickat ut en instruktion till hushållen om hur man eldar på rätt sätt.
  • En annan myndighetsåtgärd är Boverkets krav på godkända pannor och kaminer vid nybygge.
  • Mantrat är att det är viktigt elda rätt, med torr ved etc etc. Gammal utrustning bör bytas ut mot ny. (Kommer att ta lång tid.) Man förlitar sig på ny teknik, bättre förbränning - "ekodesign". Speciellt kaminbranschen är ivrig förordare till att man byter ut sin gamla kamin/vedspis etc och köper nytt.
  • Alla pekar tillbaka på resp kommun: Vänd dig till kommunen. Kommunen har ansvaret.
  • Prata med dina vedeldande grannar...

Boverket och vedspisupproret. Det var ett väldigt rabalder på kamin- och vedspisanvändarna i år. Gamla uttjänta vedspisar fick inte säljas på andrahandsmarknaden för att nyinstalleras hos nya köpare, utrustningen skulle makuleras. Folk missuppfattade och hämnades med att skicka vedträn till Boverket, bl a... (Okunniga) politiker engagerade sig - typ "rör inte min vedspis!"

Från vårt remissvar "Yttrande över Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning": "Ett tusental äldre anordningar med oacceptabla utsläpp ska ev hindras från att nyinstalleras, men samtidigt står två miljoner anläggningar kvar och fortsätter släppa ut rök och föroreningar. Det är som att sila mygg och svälja kameler - om man nu är mån om hygien, hälsa och miljö.

Det behövs mer drastiska åtgärder än så för att minska föroreningar från två miljoner föroreningskällor, många belägna i våra tätorter och nära bostadsområden!"

.......................................................

Mer information, förtydliganden. Enligt tidigare remissvar från Kommuner o Landsting vill de ha mer att stödja sig på när det gäller vedeldning. De vill ha mer information och riktlinjer. De vill t ex också ha bort ordet "tillfälligt" i lagtexten nedan (vilken lagtext gör det omöjligt att införa t ex förbud för vedeldning i vissa kommunområden)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 40 § i rubricerad förordning får kommunen, om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, föreskriva om tillfälligt förbud mot t.ex. småskalig eldning inom särskilt angivna områden. Kommunen får också enligt samma lagrum meddela föreskrifter om skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen.

En jurist på Länsstyrelsen i Skåne har mailat: Jag förstår vad du menar och om det hade gått att använda på det sättet så hade vi gjort det. Hindret är att det står TILLFÄLLIGT förbud och inte bara förbud. Just ordet tillfälligt har ställt till det så att vi inte kan använda paragrafen så som du säger. Men som du ser i texten nedan så kom det ett förslag 2004 om att denna paragrafen skulle ändras och då skulle det kommunala miljökontoret kunna bestämma på ett annat sätt. Tyvärr har det gått fyra år och ingen ändring har skett.

____________________________________________________________________

Från danska LOB - www.braenderoeg.dk

Nox och dioxin från s k miljömärkta kaminer

I Danmark är skorstensfejarbranschen på hugget och skickar ut reklam om eldstäder, delvis i samarbete med kaminbranschen. Naturligtvis anser Branschen att luftföroreningar från kaminer är obetydliga. "Fortsätt elda med gott samvete", utropar skorstensfejarna! Och menar att "problemet med föroreningar från eldstäder blir alltmer mindre i takt med att gamla eldstäder skiftas ut". Kampanjer pågår, tillsammans med danska Miljöstyrelsen för att få folk att elda riktigt och att byta ut sina gamla eldstäder. Precis som i Sverige.

Det påvisades dock redan 2015 att nya eldstäder, bland annat svanmärktadylika, spyr ut mer NOx än eldstäder från före 2005. Detta p g av högre driftstemperaturer.

NOx-föroreningen är dock ett övervägande trafikproblem. Men det visar att förbättrad ugnsdrift inte förminskar mängden av ultrafina partiklar. DIOXINbildningen är ett ytterligare problem. Vid god förbränning bildas det mer dioxin på grund av högre temperatur. Vid dålig drift är det mindre av dioxin, men i gengäld mer av andra föroreningar.

Dioxinbildningen kan mer än halveras genom att eldaren använder avbarkat trä!

LOB - liksom vi - anser att problemen med röken från eldstäder inte löses genom att skifta ut äldre eldstäder mot nya, som man ofta påstår. "Fyring i nye brændeovne med højere temperaturer giver nemlig flere NOx, ultrafina partiklar och dioxin."

____________________________________________________________________

Man må betänka att det går nästan åt 4 m3 luft till att förbränna 1 kg trä.

______________________________________________________________________

Nytt från Frisk Luft - Nu!

Nov 2018

Hälsoproblemen med vedrök har man känt till sedan länge. Naturvårdsverket har flera gånger sedan 1990 fått i uppdrag av regeringen att "kartlägga och analysera hälsoeffekter av vedeldning". Svaren har förmodligen lagts i papperskorgen av politikerna.

I t ex Rapport 4270, "Utsläpp från småskalig vedeldning" från år 1993 sades det:

"Individuell eldning skall begränsas.

Individuell eldning med fasta bränslen bör inte förekomma i de tätaste områdena och endast i enstaka fall i tätare be­byg­­gel­se, och då endast i pannor som fyller högt ställda mil­jökrav.

Vi anser att kostnaderna för att genomföra de åtgärder vi föreslagit skall belasta dem som eldar med ved. Kostnaderna kan uppskattas till cirka 600 miljoner kronor per år de närmaste åren. Hänförs denna kostnad helt till reduktionen av kolväten blir kostnaden 10-20 kr/kg reducerat utsläpp. Denna kostnad är inte högre än kostnaderna för reduktion av utsläpp inom andra samhällssektorer. "

Vad har hänt sedan dess? Inget! I stället har problemen eskalerat.

............................................................................................................................................................

2017, december

Pressmeddelande från Naturvårdsverket

Barn drabbas av luftföroreningar när samhällsplanering brister

För att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, krävs att barnperspektivet kommer med i samhällsplaneringen i ökad utsträckning. Det framgår av en ny rapport om barn och luft som Naturvårdsverket presenterar idag.

Många barn växer idag upp i miljöer med så dålig luftkvalitet att det påverkar deras framtida hälsa. Trots att luften upplevs som bra på många platser i Sverige, kan hälsan hos barn och ungdomar påverkas negativt av luftföroreningar, särskilt i områden med mycket trafik och vedeldning.

- Barn som växer upp i områden med höga luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion, säger Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport om luft och miljö kopplat till barns hälsa för att lyfta upp frågan på dagordningen i kommuner och län.

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2017/Barn-drabbas-av-luftfororeningar-nar-samhallsplanering-brister-/

Rapporten: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1303-5.pdf?pid=21462 

(I rapporten talas om att de små partiklarna kommer från bl a bilavgaser och från förorenad luft från andra länder!..........Men även här påpekas att ..."eftersom det inte kunnat påvisas någon tröskelnivå under vilken luftföroreningarna inte påverkar hälsan.")

Från rapporten - bl a:

LUFTFÖRORENINGAR PÅVERKAR BARNS HÄLSA

Nya forskningsresultat visar att luftföroreningar kan påverka mödrars halsa samt foster på olika sätt, dels genom lägre födelsevikt, men även genom ökad risk för försämrad tillväxt av lungorna samt uppkomst och förvärrande av astma. Numera vet man även att den gravida kvinnan riskerar högt blodtryck, graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning om hon utsätts för höga halter av kvävedioxid eller partiklar (PM2,5) under graviditeten.

VAD BEHÖVER GÖRAS?

For att få en bättre luftmiljö i Sverige krävs det en ökad medvetenhet, dels om problemet i sig, dess orsaker och effekter, men också om vad som krävs för att minska de luftföroreningar som finns och hur vi under tiden kan undvika att utsätta vara barn och oss själva för dess effekter. Till att börja med behöver luftkvaliteten fortsätta att övervakas av kommunerna och Naturvårdsverket i enlighet med regelverket om miljökvalitetsnormer och de konventioner som

Sverige anslutit sig till. Vi behöver även arbeta vidare med att driva på inom EU och internationellt för en ambitiös luftlagstiftning och ett produktivt konventionsarbete.

Inom forskarsamhället behövs fortsatta studier for att öka kunskapen ytterligare om luftföroreningars effekter. Pa kommunal och regional nivå behöver frågan om barns hälsa med koppling till luft och klimat lyftas i planeringen av stadsmiljön. Ett effektivt och användbart verktyg i det arbetet är möjligheten att modellera och prognosticera luftkvaliteten. Något som saknas idag är mål och riktlinjer för hur stadsmiljön ska anpassas efter barns behov. Detta behöver prioriteras för att arbetet ska kunna utvecklas over hela landet.

- Samhället måste ta luftföroreningar på allvar. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut banar man vägen för en framtid med bättre luft för alla, säger Leif Holmberg, chef för Luftenheten på Naturvårdsverket.

Påverkan av luftföroreningar är särskilt stark under spädbarnstiden. Förutom luftvägshälsan kan även den kognitiva utvecklingen hos barn påverkas.

Luftföroreningar behöver prioriteras i samhällsarbetet, inte minst eftersom de visat sig ge hälsoeffekter även vid mycket låga halter. Det räcker därför inte att följa miljökvalitetsnormerna, utan vi måste även nå miljökvalitetsmålen. Ett kraftfullt arbete för renare luft kan dessutom i många fall bidra till minskade klimatpåverkande utsläpp.

I rapporten finns kunskap, tips och metoder att använda inom ramen för kommuners och länsstyrelsers arbete med fysisk planering. Den är framtagen i samarbete med forskare vid universitet och högskolor samt myndigheter.

........................................................................................................................................................

2017

SvT Nyheter om "Skiten vi andas - i siffror". Mest om föroreningar utomlands och om bilavgaser etc.

En stor spansk studie uppger att dieselavgaser påverkar barns hjärnor. Jämför då med nästa länk, där det framgår att en ny miljömärkt vedeldad spis kan förorena 25 gånger mer än en 10 år gammal dieseltruck!

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/professorn-dieselavgaserna-skadar-barns-hjarnor

..................................

Från Acid News - nyhetsmail från AirClim:

Domestic wood burning is a major source of air pollutant emissions - a new eco-labelled wood stove is allowed to emit 25 times more health-damaging particles than a ten-year old diesel truck.

https://airclim.org/acidnews/big-emissions-small-chimneys

..............................................................................................................................................................

2016, december

Ny studie: Vedrök dödar fler än bilavgaser

Så här års är det många som njuter framför brasan hemma. Men eldandet har en baksida. Vedröken innehåller luftföroreningar och små partiklar som kan leda till problem med andningsvägarna, hjärt- och kärlsystemet och ge upphov till cancer. Mysbrasorna kan till och med förkorta våra liv.

SVT Nyheter har tagit del av en ny studie från Naturvårdverkets forskningsprogram SCAC som kommer att presenteras i februari.

Han och de andra forskarna blev förvånade när de insåg att vedeldningen var en så stor källa till luftmiljörelaterade hälsoproblem även i storstäderna. Men i den här studien ser vi att vedeldningens effekter kan vara jämförbara eller till och med något större än bilavgasernas effekter i större städer.

I mindre orter med mer vedeldning men mindre biltrafik är det sannolikt vedeldningen som står för det större antalet förtida dödsfall, förklarar han.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/luftfororeningar-fran-mysbrasor-skordar-liv

Hur kan forskarna bli förvånade, när det finns så många rapporter om vedrökens hälsopåverkan?

..............................................................................................................................................

Danmark: Förbud installera braskaminer inom särskilt område

Från vår danska systerorganisation LOB:

Frederikssund stad, vid Roskilde, med cirka 15 000 invånare har förbjudit installation av braskaminer o d inom ett nybyggt område.

I Sverige kan man inte det, enligt lag, eftersom lagen säger att man bara kan förbjuda tillfälligt. Trots att bl.a. SKL (Sveriges kommuner och landsting) förordar att ordet tillfälligt ska bort, så vill inte Energimyndigheten ändra.

LOB samarbetar med Kræftens Bekæmpelse og Astma Allergi Danmark. LOB kommer under det närmaste halvåret att kontakta centrale "sundhedsmyndigheder om brænderøg for at få dem til at advare mod brænderøg i boligområder". Föreningen har också skickat iväg en pamflett till miljömyndigheter, se RØG FRA HUS TIL HUS.

..............................................................................................................................................................................

Mysbrasor farligare för luften än trafiken

Att elda med ved är riktigt dåligt för luften i storstäderna, så pass dåligt att forskarna till och med blev förvånade över resultatet. En ny studie som presenteras idag visar att luftföroreningar från vedeldning är lika dödligt eller till och med värre än de som kommer från trafiken.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/mysbrasor-lika-illa-for-luften-som-trafiken

..............................................................................................................................................................................

Förbjudet elda nattetid

I Danmark förbjuds eldning nattetid i några kommuner. Kommuner forbyder natfyring i brændeovne

BOLIUS Oktober 2015

....................................................................................................................................................................................


2015, januari SvT Västerbotten:

Tusentals dör av dålig luft.

Prof Bertil Forsberg, rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet: Tusentals dör av dålig luft. Den dåliga luften är delvis importerad. Luftföroreningarna medför hälsokostnader - enbart i Sverige på 42 miljarder kr/år.

Åtgärder att minska luftföroreningarna? Bertil Forsberg menar vi måste åka mer kollektivt, promenera och cykla mer. Lägg en avgift på dubbdäcken.

(Tyvärr talas det här bara om biltrafik.)

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-dor-av-dalig-luft

..............................................................................................................................................................................

2014, juni

Vedeldning farlig utsläppskälla visar nya prognoser

Utsläppen väntas öka inom EU

Sveriges Radio

Utsläppen av hälsofarliga förbränningsartiklar från småskalig vedeldning, beräknas öka inom EU. Vedeldning kommer därför att bli den utsläppskälla av hälsofarliga småpartiklar som om några år kommer att ha störst negativ påverkan på människors hälsa inom EU.Det visar nya prognoser från det internationella forskningsinstitutet IIASA. Reportage av Sven Börjesson, Sveriges Radio.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5884627

..............................................................................................................................................................................

2014, april

Läkartidningen: Allt fler sjuk­domar kan kopplas till luftföroreningar

Indikationer finns för att även ateroskleros och negativt graviditetsutfall är effekter av luftföroreningar - förutom hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och cancer - möjligen också diabetes, demens och reumatoid artrit......

(Lars Barregård, Gerd Sällsten)

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/04/Allt-fler-sjukdomar-kan-kopplas-till-luftfororeningar/

.............................................................................................................................................................................

Braskaminer - Den dolda mördaren

The air pollution from wood fire heaters now poses a bigger immediate health danger to Sydneysiders than cars or cigarettes.

Wood fire heaters: the hidden killer

Sydney 2014

...........................................................................................................................................................................

Vedeldning allt större hälsohot inom EU

De små partiklarna som bildas vid vedförbränning är ett stort hälsoproblem och kan bland annat orsaka lungcancer, enligt forskningsinstitutet.

Småskalig vedeldning i exempelvis vedpannor och pelletskaminer kommer att öka inom EU och därmed blir också vedeldning den dominerande utsläppskällan av hälsofarliga förbränningspartiklar, som bland annat kan orsaka cancer. Det visar uppdaterade prognoser från det internationella forskningsinstitutet IIASA i Österrike.

2014-06-10 Sveriges Radio

...............................................................................................................................................................................

Vedeldning farligt för luftrören

Exponering för rök från vedeldning kan orsaka en uttalad inflammation i luftrören. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

Läkaren och forskaren Ala Muala har i sitt avhandlingsarbete studerat såväl exponering för rök från vedeldning, som exponering för dieselavgaser och undersökt vilka effekter detta får i lungor, hjärta och blodkärl. Resultaten visar vidare att vedröksexponering ger en uttalad inflammation i luftrören med oväntade celleffekter som kan kopplas till försämring av astma och KOL, samt en ökad risk för lunginflammation.
- Inandad sotig vedrök tenderar att fastna i lungorna och ger effekter på immunförsvarets celler, som vi inte hade förväntat oss. Eftersom luftföroreningar orsakar stora hälsoeffekter kopplat till lungor och hjärt-kärlsystem, är det av största betydelse att världens länder lyckas minska sina utsläpp, säger Ala Muala.

2014-06-05

...............................................................................................................................................................................

2013, december SvT Västerbotten

Ren luft dödar också

Luftföroreningar är betydligt farligare än vad man hittills trott. Människor dör - även långt under de gränsvärden som EU har satt upp.Trots alla ansträngningar att få ner luftföroreningar till EUs gränsvärden, kan luften ändå skada människor.

Våra resultat tyder på att hälsan påverkas kraftigt även långt under EU:s gränsvärden, säger Rob Beelen vid universitetet i Utrecht, Nederländerna. Forskningen är en del i ett pågående forskningsarbete som tidigare gett liknande resultat när det gäller cancerrisk och lägre födelsevikt.

Det största hotet, enligt forskarna, utgör partiklar med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer. (Som alltså finns i vedrök)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ren-luft-dodar-ocksa

..............................................................................................................................................................................

INRIKES omni.se 24.12 2016

Studie: Vedrök mer dödlig än avgaser från bilar

Eldandet i brasan kan förkorta våra liv. Det visar en ny studie från Naturvårdverkets forskningsprogram SCAC som SVT Nyheter tagit del av. Enligt studien orsakar föroreningar från vedeldning 324 personers förtida död varje år i Stockholm, Göteborg och Umeåregionen. Det kan jämföras med 299 som dör i förtid av föroreningar från avgaser och dubbdäcks- och bromsslitage.

- Det är såklart allvarligt, det visar att vedeldningen har en stor hälsopåverkan, säger David Segersson, luftmiljöforskare på SMHI och en av forskarna bakom den nya studien.

..............................................................................................................................................................................

Från De Oekologiska Råd i Danmark:

Förbjudet elda nattetid

I Danmark förbjuds eldning nattetid i några kommuner. Kommuner forbyder natfyring i brændeovne.

Detta eftersom det oftast handlar om pyreldning.

https://www.bolius.dk/kommuner-forbyder-natfyring-i-braendeovne-29981

BOLIUS Oktober 2015

..............................................................................................................................................................................

SCARP www.scarp.se

SCARP (Swedish Clean Air Research Program) har kommit ut med en rapport "SCARP - Om luftföroreningar och luftföroreningars effekter. Forskning för politiska beslut i Sverige och Europa". (2013)

Det pågår också ett nytt program inom SCARP, Swedish Clean Air & Climate Research Program.

https://www.scarp.se/download/18.3d71f8313d6a4ffc795b/1363336384845/Syntesrapport_SCARP.pdf

..............................................................................................................................................................................

Dansk stad har förbjudit ved- och pelletseldning inom ett nybyggt område

(Från vår danska systerorganisation LOB - braenderoeg.dk)

Frederikssund stad, vid Roskilde, med cirka 15 000 invånare har förbjudit installation av braskaminer o d inom ett nybyggt område.

I Sverige kan man inte det, enligt lag, eftersom lagen säger att man bara kan förbjuda tillfälligt. Trots att bl.a. SKL (Sveriges kommuner och landsting) förordar att ordet tillfälligt ska bort, så vill inte Energimyndigheten ändra.

LOB samarbetar med Kræftens Bekæmpelse og Astma Allergi Danmark. LOB kommer under det närmaste halvåret att kontakta centrale "sundhedsmyndigheder om brænderøg for at få dem til at advare mod brænderøg i boligområder". Föreningen har också skickat iväg en pamflett till miljömyndigheter, se RØG FRA HUS TIL HUS. https://www.braenderoeg.dk/docs.php

..............................................................................................................................................................................

Vedeldning största källan av utsläpp av cancerogent PAH

Utsläppen från vedpannor, braskaminer och annan småskalig förbränning av trä står för drygt två tredjedelar av de svenska utsläppen av PAH.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PAH-utslapp-till-luft/

(Naturvårdsverket december 2013)

.............................................................................................................................................................................

Braskaminer - Den dolda mördaren

The air pollution from wood fire heaters now poses a bigger immediate health danger to Sydneysiders than cars or cigarettes.

Wood fire heaters: the hidden killer

Sydney Morning Herald, 2014

https://www.smh.com.au/national/nsw/wood-fire-heaters-the-hidden-killer-20140627-zsop8.html

The air pollution from wood fire heaters now poses a bigger immediate health danger to Sydneysiders than cars or cigarettes.

Health experts say the growth in wood fire heaters and the resulting smoke accounts for more than 60 per cent of Sydney's winter air pollution, triggering complications among asthmatics, emphysema and chronic bronchitis sufferers.

In July, an estimated 83,000 heaters are responsible for up to 75 per cent of fine particle pollution in Sydney's basin, according to the NSW EPA. Known as the new asbestos, fine particulate matter is a key component of smog, which can penetrate deep into the lungs.

and New Zealand. However, critics say the settings for emissions - a maximum 2.5 grams for every kilo of wood burnt - are 20 years behind best practice countries and will do little to stop fine particle pollution.

Asthma Foundation CEO Michele Goldman said Australians should be alarmed by the dangers posed by wood fire heaters. She said the small particles produced were the greatest concern because they travelled into people's airways, some even reaching the alveolus, with direct access to the bloodstream.

..............................................................................................................................................................................

Vedeldning allt större hälsohot inom EU

De små partiklarna som bildas vid vedförbränning är ett stort hälsoproblem och kan bland annat orsaka lungcancer, enligt forskningsinstitutet.

Småskalig vedeldning i exempelvis vedpannor och pelletskaminer kommer att öka inom EU och därmed blir också vedeldning den dominerande utsläppskällan av hälsofarliga förbränningspartiklar, som bland annat kan orsaka cancer. Det visar uppdaterade prognoser från det internationella forskningsinstitutet IIASA i Österrike.

2014-06-10 Sveriges Radio

..............................................................................................................................................................................

Vedeldningspolicy i Skånes kommuner

Miljösamverkan i Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. I denna miljösamverkan tog man gemensamt för några år sedan fram en vedeldningspolicy, som kommunerna sedan rekommenderades besluta om. Endast sex kommuner har därefter infört denna vedpolicy. Speciellt politikerna sägs vara obenägna till beslut. Skåne har 33 kommuner.

Miljösamverkan Skåne - Policy småskalig fastbränsleeldning

Publikationen: https://extra.lansstyrelsen.se/miljosamverkan/SiteCollectionDocuments/Publikationer/2008/2008-smoskalig-fastbransleeldning.pdf

FriskLuft- Nu! har kartlagt:

Vedeldningspolicyer i Skånes kommuner - En kartläggning, 2014 https://www.friskluftnu.se/vedeldningspolicyer2014.pdf

..............................................................................................................................................................................

Facebook

Frisk Luft - Nu!  finns på Facebook.

..............................................................................................................................................................................

FIRE NYE RAPPORTER OM BRÆNDERØG

1. Brændeovne er den største danske kilde til luftforurening med fine partikler, tjærestoffer og dioxin.
Udslip af fine partikler (PM2,5) til luften fra danske kilder var totalt på ca. 24.000 tons i 2009. Heraf kom 68% fra træfyring i boliger og kun 12% fra vejtrafik. Udslip af tjærestoffer (benzo(a)pyren)) var totalt på 4400 kg. Heraf kom 84 % fra træfyring i boliger. Udslip af dioxin totalt var på 32 gram. Heraf kom 48% fra træfyring i boliger.
(Kilde: DMUs FR. 821. Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. April 2011.)

2. Brændeovne er sundhedsskadelige for såvel bruger som naboer.
Såvel brug af egen brændeovn, som brænderøg fra naboer er skadelig for lunger, hjertekarsystem og luftvejssystem og kræver årligt flere hundrede dødsofre.
(Kilde: Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1357: Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt. April 2011.)

3. De helbredsmæssige omkostninger ved luftforureningen fra brændeovne er i milliardklassen.
For år 2000 beregner CEEH-rapportens forfatterne de totale helbredsrelaterede eksterne omkostninger fra danske emissioner inden for Danmark til 6 mia. DKK/år, heraf ca. 1 mia. DKK/år fra boligopvarmning inkl. brændeovne. Siden er luftforureningen fra brændeovne vokset kraftigt. Det må omkostningerne også forventes at være.
(Kilde: CEEH Scientific Report, nr. 3. Assessment of health-cost Externalities of Air Pollution at the National Level using The EVA Model system. Marts 2011)

4. Træfyring er ikke CO2-neutral i forhold til den globale opvarmning.
Dels udsender træfyring mere CO2 pr. energienhed end kul, olie og naturgas. Dels varer det ifølge ny viden på skovområdet adskillige årtier, inden start-gælden i CO2 bliver kompenseret gennem ny vækst i skovene. Det venter klimaændringerne desværre ikke på!!
(Kilde: Jon MCKechnie, mfl. (2011): Forest Bioenergy or Forest Carbon? Assessing Trade-Offs in Greenhouse Gas Mitigation with Wood-Based Fuels (Environ. Sci. Technol. 2011, 45, 789 - 795))

Danska Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB)

..............................................................................................................................................................................

"Ren" luft dödar också!

"Luftföroreningar är betydligt farligare än vad man hittills trott. Människor dör - även långt under de gränsvärden som EU har satt upp. Det konstaterar en grupp forskare i Lancet efter att ha analyserat 22 studier från städer, däribland Stockholm och Umeå, i 13 europeiska länder. Studierna involverar över 360 000 personer och den genomsnittliga uppföljningstiden var 13,9 år.
- Våra resultat tyder på att hälsan påverkas kraftigt även långt under EU:s gränsvärden, säger Rob Beelen vid universitetet i Utrecht, Nederländerna. Forskningen är en del i ett pågående forskningsarbete som tidigare gett liknande resultat när det gäller cancerrisk och lägre födelsevikt...
Det största hotet, enligt forskarna, utgör partiklar med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer."

TT 2013-12-09

..............................................................................................................................................................................

Tyvärr "missar" man att nämna vedrökens bidrag till våra luftföroreningar - vars utsläpp enligt vissa källor t o m är större än bilarnas utsläpp. Vedrök innehåller de allra minsta partiklarna, 2,5 mikrometer.

Frisk Luft - Nu! skickade en fråga till Naturvårdsverket, som svarade oss: I Sverige bidrar hushållens vedeldning till 5,3 tusen ton partiklar PM2,5 årligen, av totalt för alla källor 26,8 tusen ton. Vedeldning är den största enskilda källan.

............................................................................................................................................................

Small minority who burn wood are responsible for much of our pollution

"Particles this small behave like gases. They are easily inhaled into anyone's lungs, and then distributed by the blood throughout the body, causing inflammation and biologic disruption as they go. Attached to these tiny particles are at least 200 of the most toxic compounds known -- dioxins, furans, formaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals. The EPA estimates that one fireplace burning 10 pounds of wood in an hour will generate 4,300 times more PAHs than 30 cigarettes. Certified wood stoves are cleaner, but still produce far more pollution than a natural gas furnace.

Free radicals produced from wood smoke are chemically active 40 times as long as those from cigarette smoke, resulting in a prolonged opportunity to seriously damage individual cells. The EPA estimates that the lifetime cancer risk from wood stove smoke is 12 times greater than that from an equal volume of secondhand tobacco smoke.

Unlike Las Vegas, what happens in your chimney doesn't stay in your chimney. The tiny size of wood smoke particles means they also easily penetrate your neighbors' homes as well, impairing their health even more than typical urban smog.

The medical science is definitive. Just like with cigarette smoke, there is no "safe" level of air pollution. One microgram of particle pollution is just as harmful if emitted on a clear day as it is if emitted during a socked in inversion. For 25 years ordinances have protected people from secondhand cigarette smoke. Protection from wood smoke is even more medically justified. We don't allow a few people to light up on a crowded airplane, no one gets to. Neither should we allow a few wood burners to so profoundly affect the air quality in the crowded "airplane" that is the Wasatch Front airshed.

Even if we all chipped in to buy natural gas furnaces for those who otherwise could not afford it, eliminating wood smoke would be the easiest, cheapest and least disruptive way to seriously clean up our air.

If you are not a smoker, burning wood is probably the greatest threat to your health as anything that you do. But it is also a threat to your neighbors' health, as inappropriate as blowing cigarette smoke in the face of the passenger in the seat next to you. More than likely your neighbors are less than enthusiastic about sacrificing their health for your freedom to burn wood. A civilized society would suggest they shouldn't have to."

Saxat från Läkare för hälsosam miljö i Utah

.............................................................................................................................................................................

Luftföroreningars inverkan på klimatet

Sot och metan släpps i allra högsta grad ut från skorstensrök!

Saxat från "Miljöaktuellt": Minska utsläppen av sot, metan, ozon!

Eldstäder i storstad förorenar tre gånger mer än bilavgaser!

Eldstäder (braskaminer) i (storstaden) Köpenhamn förorenar tre gånger mer än bilavgaser!

Rapport från Det Nationale Center for Miljø og Energi, 2013.
De samhällsmässiga kostnaderna i Köpenhamn p g av luftföroreningar från braskaminer och liknande uppgick under 2010 till 329 miljoner dkr (från den lokala vägtrafiken: 113 miljoner dkr).

Angående att man skyller rökföroreningarna till enbart "upptändningsfasen": LOB hänvisade "til de bagved liggende schweiziske undersøgelser fra 2008, der kun beskæftigede sig med optændingsfasen og ikke med de samlede partikeludslip fra en brændeovn i løbet af hele døgnet. - Senest er denne kritik fulgt op af ingeniørfirmaet NIRAS A/S i foråret 2013. NIRAS A/S har regnet sig frem til, at en effektiv optænding kun kan reducere udledningerne med 42% og altså ikke med 80% af partiklerne og i øvrigt med nul-reduktion af dioxin . Ved helt at undlade at benytte brændeovne ville udslippene blive reduceret med 100 %!"

Information från LOB i Danmark.

.............................................................................................................................................................................

Vedeldning - exponering och hälsoeffekter

Miljömedicinsk föreläsning om vedeldning, arrangerad av Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum, VMC

2011-11-24 Vedeldning - exponering och hälsoeffekter

https://docplayer.se/14733345-Vedeldning-exponering-och-halsoeffekter.html

Partikelexponering ökar risk för hjärtsjukdom

Risken är större hos kvinnor att drabbas av hjärtsjukdom eller stroke orsakad av exponering för partiklar på jobbet. Hos män är risken förhöjd för hjärtsjukdom men inte för stroke.
Förstagångsinsjuknande i akut hjärtinfarkt, annan ischemisk hjärtsjukdom (orsakad av störd blodtillförsel) och stroke undersöktes för perioden 1987-2005. Data hämtades i Folk-och bostadsräkningen och kopplades till nationella register över slutenvårdsdiagnoser och dödsorsaker. Studiegruppen begränsades till arbetaryrken. Partikelexponeringen skattades genom en matris som anger exponeringsnivå och andel exponerade i 300 yrken.
Många olika partiklar studerades, bland annat förbränningspartiklar, svetsrök, oljedimma, mjöl-, pappers-, textil- och trädamm, samt oorganiskt damm som järn- och kvartsdamm.
Yrkesmässig exponering för partiklar visades vara förknippad med ökad risk för hjärtinfarkt och annan ischemisk hjärtsjukdom. Sambanden var starkast för partiklar mindre än 1 µm i dia­meter, som huvudsakligen bildas vid förbränning, samt hos kvinnor. Analysen av förstagångs­insjuknande i stroke visade överrisker, framför allt hos kvinnor, exponerade för såväl stora (>1 µm) som små (<1 µm) partiklar. Hos män fann forskarna ingen ökad risk för stroke, varken vid exponering för små eller för stora partiklar.

Institutet för miljömedicin, IMM, Arbets- och miljömedicin, Karolinska institutet

..............................................................................................................................................................................

Bioenergi - en miljöbov

Det är svårt att föreställa sig en mer förorenande och mindre effektiv alternativ energikälla än biomassa, säger Richard Wiles, en av grundarna av Environmental Working Group i Washington DC, till tidningen Seattle Times.

Se artikel från Lantbrukets Affärstidning 25 mars 2011, Bioenergin pekas ut som miljöbov https://www.atl.nu/skog/bioenergin-pekas-ut-som-miljobov/

..............................................................................................................................................................................

Vetenskapligt om hälsoeffekter av partikelutsläpp

Från USA: Health Effects of Particulate Matter Air Pollution 2011-07-28

https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm

https://www.epa.gov/burnwise/wood-smoke-and-your-health

https://woodsmokepollution.org/health-effects.html

m fl

..............................................................................................................................................................................

Chalmers och antioxidanter

Ett stort problem blev Chalmersundersökningen ang antioxidanter i vedrök, 2002. Det basunerades ut att dessa vedröksantioxidanter skulle skydda mot rökens skadliga verkan. Detta har sedermera avfärdats av bl a prof Bertil Forsberg: de på Chalmers "är inte experter på hälsofrågor".

Men det har skapat mycket förvirring hos media och i synnerhet hos vedeldare. "Ny teknik" skrev t ex att Den hälsosammaste röken gav torr björkved..... Myseldning med låg effekt ger den nyttigaste röken. Aftonbladet: Tänd en brasa och må bättre eller "Forskare": Brinnande björkved är bra för hälsan"...."Rök från brinnande björkved innehåller nyttiga antioxidanter. De skyddar rökt mat från att härskna och är bra för hälsan."

Rapporten var beställd av Energimyndigheten. (I vilket syfte?)

Se t ex https://www.miljoportalen.se/energi/biobraenslen/vedeldning-2013-naturligt-mysigt-eller-stinkande-miljoefarligt

..............................................................................................................................................................................

2010, maj

Inandning av vedrök ger inflammation i luftvägarna m m

Professorn/överläkaren Lars Barregård, (FAS-finansierad studie om vedrök)

Forskarna vet inte säkert, men kanske finns det inga ofarliga halter av dessa ultrafina partiklar, säger Barregård, överläkare och professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Han testade med att låta 15 friska försökspersoner andas in vedrök i ett laboratorium hos SP. Resultat: "Inandning av rök orsakar en lindrig inflammation i luftvägarna, vilket sätter fart på signalsubstanser i hela kroppen och ger låggradig inflammation även i andra organ. Det kan i sin tur påverka blodkärl och blodkoagulation och leda till akuta hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt" säger Lars Barregård.

..............................................................................................................................................................................

Livsfarliga pelletslager

Varning för livsfarliga pelletslager skriver Lantbrukets Affärstidning.
Över 100 000 svenskar värmer sina hus med pellets och flis, som man anser vara en ofarlig och naturlig råvara. Men pelletsbranschen är dålig på att informera eldare om riskerna med pelletsförvaring, menar expert. Halten kolmonoxid kan snabbt nå livsfarliga koncentrationer i ett oventilerat pelletslager. Det har skett många olyckor där människor har drabbats av livsfarlig kolmonooxidförgiftning. Pelletslagret förbrukar syre och kan t o m orsaka brand.

ATL, Lantbrukets Affärstidning, 2011-09-19

..............................................................................................................................................................................

Totalförbud för vedeldning i kakelugn

Historien började redan för flera år sedan. Boende i en villa i östra Trelleborg upplevde så stort obehag av sina grannars eldande i en kakelugn att de klagade hos dåvarande miljönämnden. Miljöförvaltningens handläggare kom fram till att grannhusets skorsten, trots att den uppförts enligt gällande krav, låg i höjd med deras ventilationskanal och att röken därmed tog sig in i deras hus. Handläggaren utfärdade ett omedelbart förbud mot eldningen.

Miljödomstolen har gått på samma linje - totalt eldningsförbud.

https://www.sydsvenskan.se/2011-08-12/domstol-forbjuder-eldning-i-kakelugn?redirected=1

..............................................................................................................................................................................

22 dec 2010 Närkes Allehanda www.na.se

Vedrök kan ge cancer

Vedeldning ger trivsel. Men det finns hälsorisker. Röken från en braskamin, vedpanna eller öppen spis kan vara lika farlig som avgaserna vid en av Stockholms värst trafikerade gator.

Att vedrök är farlig är känt sedan tidigare. Men i en doktorsavhandling vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som lades fram förra året, blev det tydligt att vedrök är farligare än vad som är allmänt känt.

Luften i ett villaområde i lilla Hagfors i Värmland undersöktes. Där finns inte kraftigt trafikerade gator - men i stället eldas det med ved.

Resultatet blev dramatiskt.

- I vardagsrummen i de vedeldade villorna var det i genomsnitt fem gånger mer av det cancerframkallande ämnet benso(a)pyren, än i villor i närheten som inte eldades med ved, berättar Gerd Sällsten, professor vid arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

- Det är mer än vad som mäts upp på mycket hårt trafikerade gator i storstäder, som till exempel Hornsgatan på Söder i Stockholm, fortsätter hon.

Halterna var dessutom fem gånger högre än vad WHO har satt upp som gränsvärde för ämnet.

- Även utomhus var halterna högre än vad som är normalt i storstadsluft, säger Gerd Sällsten.

Utomhushalterna överskred också WHO:s gränsvärde. Studien ingick i en doktorsavhandling av Pernilla Gustafsson, som samarbetar med Gerd Sällsten.

För ett par år sedan gjorde man en studie där försökspersoner andades in vedrök. Blodprov visade sedan att vedröken kan orsaka inflammationer i luftvägarna och är riskfaktor för hjärtinfarkt.

- Småskalig vedeldning påverkar vår hälsa, det är tydligt, säger Gerd Sällsten.

- Vi bor i ett land med tradition att elda med ved. Men det är mycket viktigt att vi eldar på ett förnuftigt sätt och att gamla pannor byts mot nya och bättre. Då får vi lägre halter av farliga ämnen i luften.

- Men tänk på att resultatet i Hagfors är ett genomsnitt av vedeldning i ett område. Påverkan kommer både från gamla och nya pannor, och både från pannor som eldas fel och som eldas rätt.

- Det är så här genomsnittet ser ut i alla villaområden där det finns både gamla och nya pannor, säger Gerd Sällsten.

Hon påpekar att det positiva är att det bara är under den kalla delen av året som vedeldningen är omfattande. Till skillnad från trafiken i storstäderna, den pågår året om. Och att mindre orter, där vedeldning är vanligast, inte har påverkan från tät biltrafik.

Men kan man befara att de som bor i villaområden i Örebro, där det också finns hårt trafikerade gator, drabbas dubbelt?

- Risken finns, säger Gerd Sällsten.

Fotnot: I Lindesberg pågår mätningar av farliga ämnen i luften, inte bara från vedeldning. Ett ämne som mäts är benso(a)pyren. Mätningarna görs av arbets- och miljömedicinska kliniken på USÖ.

____________________________________________________________________

Vedeldning troligen lika hälsofarlig som bilavgaser

Både vedrök och dieselrök innehåller mikroskopiskt små partiklar som kan ta sig in i blod, lungor och celler. Forskarna vet inte med säkerhet, men kanske finns det inga ofarliga halter av dessa ultrafina partiklar.

Läs artikeln hos fas

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, maj 2010

............................................................................................................................................................................

Kamin förstör luften i villaområde

En kamin håller på att orsaka en mindre grannfejd i ett villaområde utanför Karlskrona. Länsstyrelsen har gett en villaägare rätt att elda i den omstridda kaminen två gånger i veckan, och max fyra timmar åt gången. Men familjen eldar i princip varje dag och så fort röken kommer ur skorstenen klagar grannarna. Det "eldiga" huset ligger lågt i terrängen och röken slingrar sig rakt upp mot grannars friskluftintag, med följd att det stinker rök inne i deras hus. Nu har Länsstyrelsen hotat med att det kan bli frågan om vite om eldarna inte följer reglerna.

Saxat ur BLT 2009-04-09

..............................................................................................................................................................................

Så hälsofarlig är vedbrasan

Göteborg Många som krokat på trenden att elda med ved i kamin, brasa eller panna har minst lika hälsovådlig luft hemma i vardagsrummet som på en hårt trafikerad storstadsgata.

Dag Fransson 8 feb, 2009

Som GP skrev om i början av januari är det hälsofarligt att elda med ved. Nu finns en studie som bekräftar detta i siffror. Pernilla Gustafson, doktorand vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, försvarar i april en avhandling om cancerframkallande ämnen i vedrök.Hennes mest skrämmande slutsats är att husägare som eldar med ved har fem gånger högre halter av cancerframkallande så kallade PAH-er i inomhusluften än icke vedeldare i samma bostadsområde.
- Utsläpp från vedeldning är lika hälsofarliga som utsläpp från fordon. Det finns inga studier som tyder på det motsatta, säger hon.Pernilla Gustafsson, i grunden kemist och yrkeshygieniker, har arbetat med sin avhandling sedan 2002. Forskning om farorna med vedeldning är mycket eftersatt, anser hon.
- Sverige är ett vedeldande land och eldningen är en viktig källa för utsläpp av PAH-er och andra cancerframkallande ämnen och partiklar. Ändå finns det mycket lite forskning och studier i ämnet, säger hon.Gustafson bygger sina rön framför allt på en fältstudie gjord i Hagfors i Värmland.
- Jag undersökte 23 hus i ett villaområde. Tretton av dem eldade mycket med ved, i braskamin, vedpanna eller öppen spis. Resten hade el- eller bergvärme.Provtagningsutrustning monterades i hemmens vardagsrum.
- Nivån av PAH-et bens(a)pyren hos vedeldarna var fem gånger högre än riktvärdet i Sverige. I de tio andra hemmen uppmättes nivåer kring riktvärdet.
Pernilla Gustafson mätte 27 olika typer av PAH-er. Nio av dem var signifikant högre hos vedeldarna, bland annat bens(a)pyren. De övriga låg också högt.
- Bens(a)pyren är den mest kända och bland de mest cancerframkallande av PAH-erna, förklarar hon.Miljömedicinarna mäter regelbundet PAH-värden i innerstadsluften i fem städer i Sverige, bland annat Göteborg, Stockholm och Malmö.
- Det visade sig att vedeldarna i Hagfors hade högre PAH-värden i luften i sina vardagsrum än vad vi mäter upp i mycket hårt trafikerade innerstadsområden, bland annat på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm.Pernilla Gustafsons studie är den enda i sitt slag i Sverige. Den är dock långt ifrån fullkomlig.
- Vi har inte undersökt hur hälsan påverkats hos de undersökta Hagforsborna. Nu är jag väldigt nyfiken på att gå vidare och jämföra från min första undersökning med PAH-värdena i ett område i Hagfors där alla hus har fjärrvärme.Ytterligare tecken på hälsofaran med vedrök påvisar miljömedicinarna på Sahlgrenska genom experiment i en kammare.
- Tretton friska försökspersoner satt i en rökfylld kammare i fyra timmar. De hade skyhöga nivåer av bens(a)pyren och sot och visade tydliga tecken på inflammationer i luftvägarna och påverkan på blodets koagulering. Detta ökar risken för hjärtinfarkt, säger Pernilla Gustafson.

Vad tycker du att myndigheterna ska göra för att minska riskerna med vedeldning?- På alla sätt arbeta för att gamla kaminer och pannor byts ut till nya och mer miljövänliga. Dessutom bör man stödja fler liknande studier inom området.
Trots sin forskning är Pernilla Gustafson inte främmande för att montera in en kamin i hemmet i Ytterby utanför Kungälv.
- Jag har inget emot vedeldning i sig. Men jag skulle använda modern teknik och försöka elda på et bra sätt.

_____________________________________________________________________

Vedeldning - en fara för hälsan. Färsk studie.

Ur Göteborgsposten

2009-01-09 Vedeldning en fara för hälsa och miljö
Allt fler värmer upp huset med ved. En hälsofara för människor med luftvägsproblem. - Vedeldning är ett problem, säger Naturvårdsverkets expert.

..............................................................................................................................................................................

9 % av landets 12-åringar besvärade av vedrök!

I miljöhälsoenkäten 2003 riktad till barnfamiljer (BMHE03) framkom att 9 procent (ungefär 12 000) av landets 12-åringar var besvärade av rök från vedeldning står det i MILJÖMÅLSPORTALEN

..............................................................................................................................................................................

Samarbete med LOB i Danmark

Frisk Luft - Nu! har inlett samarbete med Brænderøgsgruppen i Danmark och haft ett första gemensamt möte. Braenderøgsgruppen har gett ut ett flertal foldrar och s k hotspots, se vår Broschyr sida. Se även hemsida www.kemisund.dk.

.............................................................................................................................................................................

September 2008

Förbud mot eldning i befintlig vedpanna

Trots att en vedpanna var typgodkänd och utrustad med två 500-liters ackumulatortankar samt elpatron klagade flera närboende under en längre tid på störningar från vedeldningen vilka också styrktes av tillsynsmyndighetens proveldning. Veden som proveldades förvarades inne och höll en fukthalt om 8 %. Tillsynsmyndigheten fann att förbränningen var ofullständig och att luktstörningar förekom i vindriktningen från pannan. Miljööverdomstolen fastställde beslutet om eldningsförbud.

Fastighetsägarna har beslutat sig för att byta till bergvärmepump.

Miljööverdomstolen 2008-07-16 (MÖD 2008:15) mål nr M2038-07.

..............................................................................................................................................................................

Förbud mot eldning av trädgårdsavfall

Miljööverdomstolen har nu klargjort vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Tolkning av svensk lagstiftning kan ske på många olika sett. Flera kommuner har länge trott att de inte får förbjuda trädgårdsavfallseldning. Nu har Miljööverdomstolen kommit fram till att det inte är några problem att göra det. Faktiskt så är det redan förbjudet, om inte kommunerna tillåter det.

Enligt lag så är det förbjudet att elda avfall (inkl. trädgårdsavfall) inom detaljplanelagt område. Däremot så kan kommunen skriva en förordning som ger rätt till att elda avfall.

Miljööverdomstolen 2007-09-27 (MÖD 2007:24) mål nr M8206-06.

..............................................................................................................................................................................

Smuts smälter polarisarna

Från SYDSVENSKAN, av Ulf Törnberg
Först publicerad: 7 juni 2007 23:30, Senast uppdaterad: 8 juni 2007 08:10

Smutsig snö ligger bakom en stor andel av de ökade temperaturerna i Arktis, kanske mer än växthusgaserna. Det hävdar forskare i USA och menar att rening av luftutsläpp skulle bromsa issmältningen.
Snö med sot och annat färgat stoft tar åt sig mer värme och smälter snabbare.

Minst en tredjedel av temperaturhöjningen i Arktis de senaste tvåhundra åren beror på smutsig snö. Kanske så mycket som 94 procent, menar ett team forskare på University of California i Irvine (UCI).

- Intressant. Det är en helt ny aspekt på Arktisklimatet. Studien verkar gedigen, säger Göran Broström, klimatforskare på SMHI:s forskningscenter för klimatmodellering, Roosby Center, till Sydsvenskan.

Havsisen i Arktis smälter snabbt. Enligt FN:s klimatforskarpanel IPCC är sommarisarna i Arktis helt borta någon gång mellan 2050 och 2100. Andra forskare hävdar att det går ännu snabbare.

Effekterna av smutsig snö varierar från år till år, konstaterar forskarna i den nya studien av temperaturhöjningarna som presenteras i tidskriften Journal of Geophysical Research.

Sot kommer främst från fabriker, förbränning och andra aktiviteter av människan. Men stora skogsbränder på norra halvklotet påverkar också hur smutsig snön blir, visar mätningarna tydligt. År med många skogsbränder höjs temperaturen.
Förklaringen är enkel. Vit snö reflekterar bort värmen medan sotfärgad snö absorberar den.

De senaste tvåhundra åren har medeltemperaturen på jorden ökat med 0,8 grader. I Arktis har den ökat med 1,6 grader under samma period.

Professor Charlie Zender och hans kollegor har i studien räknat ut att smutsig snö står för 0,5-1,5 grader av temperaturökningen på Arktis. Resten beror på växthusgaser.

- Jag vill absolut inte avfärda resultaten även om jag är förvånad över den starka effekt de hävdar att smutsig snö får, säger Göran Broström.
- Stämmer det kan det avgjort påverka vårt sätt att se på klimatet i Arktis.

Växthusgaserna är fortfarande den starkast bidragande orsaken till höjningen av temperaturen på jorden i stort, menar forskarna på UCI.

Men de nya uppgifterna talar för att rening av utsläpp från fabriker och förbränning av energi kan vara ett viktigare sätt att bromsa klimatförändringarna än man hittills trott.

..............................................................................................................................................................................

Kommunbeslut

För såväl braskaminer som öppna spisar och kakelugnar gäller:
HÖGST två gånger i veckan, och bara några timmar åt gången.

ILLA!  I Kävlinge kommun ville den nye miljöchefen införa totalförbud mot eldning med ved för uppvärmning av bostad. Endast trivseleldning skulle vara tillåten. Men politikerna var väl dåligt informerade och hakade inte på...

Eslövs kommun. Ett nytt område i Eslöv som heter Elvkullen hade från början en planbestämmelse mot vedeldning och installation av braskamin eller vedpanna, för en del av tomterna. Nu har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit bort bestämmelsen. Det finns alltså inget "nybyggarområde" med förbud längre.

Enligt Jönköpings kommun, så är det de som gett goda impulser till Skånes vedpolicy. I Jönköping är det förbud i vissa nybyggda områden att installera för vedeldning etc. Även för s k trivseleldning. Någon hade ändå installerat en anläggning, det gick upp till högre instans, men förbudet höll.

Visst går det! Enligt en miljöinspektören påstår vissa kommuner att det "inte går" att förbjuda installering av kaminer etc i nya områden - men, säger han - det är bara struntprat. Det handlar bara om dålig vilja! ...Näsan är dessutom vår viktigaste varningssignal... Luktar det rök, så varnar näsan oss...

Hos yrkesmedicinen i Lund lär det ha gjorts en undersökning om gravida kvinnor och vedrök.

En annan undersökning har påvisat att trädamm är cancerframkallande, även sågspån från tall (dock ovisst hur lång exponeringstid).

I TV hade informerats om att var 3:e svensk får cancer. Det finns dock inga pengar att bota alla dessa drabbade. Cancerfonden hade menat att det i stället handlar om att INFORMERA och FÖREBYGGA!!