Länkar

Vi arbetar med att kategorisera vårt länkbibliotek. Nedan återfinns länkar som vi ännu inte bearbetat.

Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/

BURNING ISSUES – CLEAN AIR REVIVAL https://burningissues.org/car-test/index.html
A project and a non-profit organization dedicated to research and education on clean energy and aerosol pollution.

SVENSKA MILJÖINSTITUTET  https://www.ivl.se/  Databaser med samlade data från kommunernas kontroll av luftföroreningar i tätorter, databasen är finansierad av Naturvårdsverket.

SMHI https://www.smhi.se/
Se bl a under Forskning, luftmiljö
Här finns beräkningar över halter och deposition av luftföroreningar i Sverige, dock inte för partiklar.

SWEDISH CLEAN AIR RESEARCH PROGRAM, Frisk Luft i Sverige https://www.scarp.se/
Energimyndighetens projekt.

The European Commission Environment – Air Quality, Clean Air https://ec.europa.eu/environment/air/
EU:s arbete för en bättre luftkvalitet, CAFE (Clean Air for Europe).

Se även kommunernas hemsidor.

Miljöbalkskommittén – numera nedlagd

Miljöbalkskommittén ska följa upp tillämpningen av miljöbalken och lämna förslag till de ändringar som kan behövas. Kommittén skall ägna särskilt intresse åt bland annat följande frågor:

  • tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler hos domstolar och myndigheter
  • systemet med miljökvalitetsnormer
  • erfarenheterna av miljökonsekvensbeskrivningar
  • förhållandet mellan tillsyn och standardiserad miljöledningssystem
  • miljösanktionssystemet och bestämmelserna om miljöbrott, m m

Miljöbalkskommittén föreslår bestämmelser om miljökvalitet

MILJÖMÅLSRÅD   se under www.miljomal.nu 

… är regeringens expertorgan för att följa upp och kontinuerligt utvärdera de 16 svenska miljömålen. I rådet sitter ett 15-tal chefer för de svenska myndigheter som har särskilt miljöansvar, tillsammans med representanter för svenskt näringsliv, länsstyrelserna, kommunerna och ideella miljöorganisationer.Våren 2008 överlämnade rådet till miljöministern en flera hundra sidor tjock rapport, ”Nu är det bråttom!” med förslag om förändringar och kompletteringar av målen och med flera hundra förslag till konkreta åtgärder.
I september 2008 hoppade rådets ordförande, f. statsrådet Bengt K. Å. Johansson, av. Han motiverade avhoppet så:
”Nu har regeringens besked till Rådet och till svenska folket kommit. Det är inte alls bråttom. Rapporten med alla dess förslag och med utarbetade strategier för miljöinsatser skjuts åt sidan. I stället tillsätts en utredning som skall se över hela miljömålssystemet. Jag är djupt kritisk till vad som sker. Vi förlorar tempo i miljöarbetet och systematiken i miljöarbetet ser ut att brytas sönder.”
Han tolkar det som att regeringen nu prioriterar klimat och östersjön. Övriga miljömål, som t ex Frisk Luft – ligger man lågt med.

SWESIAQ https://www.swesiaq.se/
som är en oberoende och ideell svensk förening som bildades år 2000 under Healthy Buildings konferensen i Helsingfors. Föreningen är tvärvetenskaplig och har som målsättning att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa genom ett bättre samarbete mellan forskare och praktiker inom t.ex. medicin, kemi, mikrobiologi och teknik.
SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under paraplyorganisationen ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate).

SIMAIR, VEDAIR, NORDIC, NORDPAC https://www.smhi.se/tema/simair
Information, data och verktyg för bedömning av luftkvalitet. Ligger under SMHI

HEALTH EFFECTS INSTITUTEhttps://www.healtheffects.org/
Undersökningar i USA beträffande partiklars negativa hälsopåverkan har varit vägledande för det stora intresset på senare år i Europa och Sverige. Health Effects Institute i Boston har tillsammans med EU arrangerat två konferenser i Bryssel om partikeleffekter, dels 1999, dels 2001.

AEROSOLS FROM BIOMASS COMBUSTION https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2017/10/Two-page-summary-%E2%80%93-Aerosols-from-Biomass-Combustion.pdf
Dokument från en konferens i Zurich sommaren 2001: Föredrag om partiklar från vedförbränning, bl a om tre pågående svenska studier och en schweizisk.

Organisationer i utlandet

DANMARK

LOB Landsforeningen til Oplysning om Braenderoegsforurening https://www.braenderoeg.dk/

Finns även på Facebook

Kemisund. Röggener fra Braendeovne (har tyvärr upphört)

USA, CANADA

BURNING ISSUES www.burningissues.com
Burning Issues, som ägs av den ideella organisationen Clean Air Revival, har ett bibliotek med hundratals artiklar om vedeldning etc.

TAKE BACK THE AIR Facebook. En lokal gräsrotsorganisation i Minneapolis för frisk luft. https://www.facebook.com/Take-Back-The-Air-281668092217/

Canadian Clean Air Alliance – nedlagd. Canadensare som kämpar för att andas frisk luft i sitt hus, sin trädgård och i sina bostadsområden. Men en video är kvar: https://www.youtube.com/watch?v=4c_TfeZ54P0

Clean Air Revival på Facebook

FAMILIES FÖR CLEAN AIR https://www.familiesforcleanair.org/ Finns även på Facebook
Se speciellt deras stora länkregister beträffande vedrökens hälsopåverkan.

AMERICAN LUNG ASSOCIATION ang vedeldning https://www.lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/residential-wood-burning Finns även på Facebook

DOCTORS AND SCIENTISTS AGAINST WOOD SMOKE POLLUTION https://woodsmokepollution.org/index.html    Finns även på Facebook

ONLY CLEAN AIR: https://onlycleanair.wordpress.com/ Finns även på Facebook

NEDERLÄNDERNA

PLATFORMHOUTROOK EN GEZONDHEIT https://www.platformhoutrook.nl/ Finns även på Facebook

Google-översättning: Plattform trärök och hälsa……Användningen av eldstäder, insatser, spisar, eldgropar och grillar har ökat de senaste åren. De används för att värma hem, för atmosfären eller för fritidsanvändning. Cirka 10% av holländska hushåll äger till exempel en vedspis eller öppen spis. Att bränna trä kan orsaka besvär för lokalbefolkningen i form av luktproblem, hälsoskador och sot. För att förhindra och / eller minska olägenheter eller hälsoskador till följd av förbränning av trä och andra fasta bränslen av privatpersoner har plattformen för trärök och hälsa delvis inrättats på regeringens initiativ.

Wood Smoke and Health-plattformen består av en bred representation av parter från området forskning, sociala organisationer, företagare och myndigheter. Plattformen har kartlagt olika lösningar för att förhindra eller minska olägenheter eller hälsoskador till följd av skogsvirke av privatpersoner.

Plattformen för trärök och hälsa arbetar tillsammans med ministeriet för infrastruktur och vattenhantering för att utarbeta de identifierade lösningarna. Utarbetningen kommer att resultera i att åtgärder inkluderas i bland annat Clean Air-avtalet, som förväntas under första halvåret 2019