Välkommen till Frisk Luft - Nu!

Nätverket för frisk och ren luft i vår boendemiljö.

Vi är ett nätverk av människor från Norrland till Skåne. Vi kämpar för hälsosam och ren luft i vår boendemiljö - fri från rök och andra hälsofarliga utsläpp från husuppvärmning. För ett friskt och gott liv för oss, våra barn, barnbarn och för kommande generationer.

Vi samverkar med liknande organisationer, bl a i USA och i Danmark. Vi står helt oberoende från politiska partier.

Vi anser att frisk luft och hälsosam livsmiljö inte kan skapas med småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden.

Som underlag finns mängder av vetenskapliga rapporter, som påvisar vilka hälsorisker som finns med rökgaser i vår boende- och livsmiljö.

Gå gärna in på vår Facebooksida.

Vår emailadress: friskluftnu@live.se friskluftnu@outlook.com info@friskluftnu.se

.................................

Ett vanligt påstående: Men vi har ju eldat sen hedenhös utan problem!

Vedeldning var vanlig i Sverige för 40/50 år sedan, och är fortfarande den mest dominerande formen av uppvärmning etc i jordens u-länder.

Förutsättningarna i våra tätorter har emellertid förändrats väsentligt sedan dess:

 • Tomterna har minskat väsentligt.
 • Rad- och kedjehusbebyggelsen har ökat.
 • De nybyggda villorna förses ofta med fläktstyrd till- och frånluftsventilation med intag i en enda punkt.
 • Vi har en generation människor som inte lärt sig hur man eldar med ved.
 • Dessa faktorer har gjort att allt fler människor blir utsatta för rökgaserna.
NU vet man bättre. Marlboromannen dog av lungcancer och det står "Rök dödar" på cigarrettpaketen. Det är förbjudet att röka på exempelvis uteserveringar, utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på lekplatser o d.


Och framförallt: Det är först NU man börjat forska kring vad rökgaserna innehåller och deras hälsopåverkan. Kunskaperna om och konsekvenserna av luftföroreningar har börjat uppmärksammas över hela världen och regleringar har börjat införas.

Det är inte fråga om ett TYCKANDE eller fråga om attityder - det är fråga om KUNSKAP!

Jämför Tobakslagen. Cigarretter och cigarrettrök betraktades tidigare som harmlösa. Tobaksbranschen slog blå dunster i ögonen på folk, spred motpropaganda och förnekade ihärdigt fakta.

Rökgaser från ved- och pelletseldning har i stort sett samma innehåll och samma giftighet som i cigarrettrök. Skillnaden är att vedröken släpps ut nära ditt boende, under betydligt längre tid. Dessutom: De fria radikaler som kommer från vedrök är kemiskt aktiva 40 gånger så lång tid, jämfört med fria radikaler från cigarrettrök!

Liksom Tobaksbranschen har även Vedbranschen stora intresseorganisationer som lobbar för sin sak. När segrar förnuftet?


Tomgångskörning får ske enbart under EN MINUT! För att minska hälsovådliga utsläpp. Medan ingen begränsning har införts för hälsovådlig vedrök! Som kan spys ut timmar i sträck. Dag efter dag.

Sveriges miljömål nr 2 lyder: Frisk Luft. Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Sveriges miljömål nr 15 lyder: God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Än så länge är vi långt ifrån målen. Vedeldning är ett stort problem:

 • Den småskaliga vedeldningen är ett av Sveriges största hälsorelaterade miljöproblem.
 • Biobränsle klassas som miljöfarlig verksamhet.
 • Det finns massvis med vetenskapliga rapporter om det hälsoskadliga i rökgaserna. (Se under länkar)
 • Forskare anser att dagens vedeldning utgör den tredje största miljörelaterad cancerrisken i Sverige.
 • Tonvis av carcinogener från förbränning av ved och flis släpps ut över landet.
 • Småskalig vedeldning har uppskattats stå för hälften av Sveriges utsläpp av cancerframkallande ämnen och partiklar.
 • Småskalig vedeldning i Sverige är den största utsläppskällan av PAH (polyaromatiska kolväten (75 %) och cirka 25 % av utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC).
 • Vedeldningens bidrag till cancer orsakad av PAH är av minst samma storleksordning som vägtrafikens.
 • Småskalig vedeldning i bostäder är den största utsläppskällan av bens(a)pyren - 90 %. Bens(a)pyren är mycket giftigt, kan orsaka skador på människors arvsmassa och är klassat som ett cancerframkallande ämne av WHO.
 • I relation till vedeldningens omfattning är utsläppen gigantiska.
 • Utöver cancer ger vedröken upphov till mer eller mindre allvarliga besvär hos 100000-tals astmatiker samt hjärt- och lungsjuka.
 • Luftföroreningar kan verka som trigger till andra hälsoproblem. Det har t ex påvisats att röken skapar en lätt inflammation i luftrören, som gör det lättare för andra hälsoproblem att få fäste där. Senare forskning har påvisat att röken kan förorsaka cancer, hjärtattacker, stroke, demens, fosterskador, m m.
 • Det starkaste sambandet föreligger mellan partikelhalt och astmabesvär.
 • Den största utsläppskällan av partiklar 2,5 i Sverige är vedeldning.
 • Vedeldning är den näst vägtrafiken största källan till utsläpp av cancerogent bensen. Det finns idag ingen känd nivå undervilken inga effekter uppstår på människor. Den kritiska effekten av bensen är dess förmåga att framkalla leukemi. Halten av bensen är dubbelt så hög hos vedeldare än hos andra.
 • Det allra mesta av cancergifterna i luften i landets tätorter kommer från villapannor för ved samt dieselmotorer.
 • Halterna av de cancerframkallande ämnena från vedeldning är så höga att de i stort sett överallt överskrider Miljöhälsoutredningens miljömål, i tätorter med upp till tio gånger.
 • Klimatpåverkande: Vedeldningen släpper ut metan, som har 21 gånger större påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Även utsläpp av stoft är klimatpåverkande. Flyktiga kolväten (som finns i ved- och pelletsrök) ger 11 gånger större påverkan än koldioxid.
 • Begreppet "miljögodkänd" vad gäller pannor m m saknar stöd i författning och är ett oegentligt begrepp.
 • Det är FÅ mätningar som gjorts i vedeldningsmiljöer.
 • Till sist: Det är förorenaren/vedeldaren som ska betala.(Polluter Pays Principle). Förorenaren har dessutom bevisbördan för att hans vedeldning inte utgör en olägenhet.